Applå­der för Fa­tih Akins ter­ro­rist­film

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - GUNNAR REHLIN/TT

Med ter­ro­rist­dra­mat Aus dem nichts gör Fa­tih Akin en dund­ran­de come­back. Det blev ju­bel och applå­der ef­ter press­vis­ning­en – och un­der den ef­ter­föl­jan­de press­kon­fe­ren­sen får Di­a­ne Kru­ger, som spe­lar hu­vud­rol­len, en ex­tra hjärt­lig ap­plåd.

– Jag blev Katja, jag spe­la­de hen­ne in­te. Och i mitt hjär­ta li­der jag med all värl­dens Katjor, som har för­lo­rat nå­gon, sä­ger Di­a­ne Kru­ger.

FIL­MEN UTSPELAS, SOM de fles­ta av Akins fil­mer, i Ham­burg. Katja är gift med en man från Turkiet, och de har en ung son. Ma­ken och poj­ken dö­das i ett bom­bat­ten­tat. Un­der rät­te­gång­en mot de skyl­di­ga ny­na­zis­ter­na bör­jar den för­kros­sa­de Katja fun­de­ra över be­grepp som hämnd och att ta la­gen i eg­na hän­der.

Fa­tih Akin blev in­spi­re­rad till att skri­va ma­nu­set ef­ter att den ny­na­zis­tis­ka grup­pen NSU i bör­jan av 2000-ta­let ha­de ge­nom­fört en rad blo­di­ga at­ten­tat i Tyskland.

– Det som gjor­de mig verk­ligt ra­san­de var att po­li­sen och pres­sen länge in­te för­stod vil­ka som var skyl­di­ga. De le­ta­de ef­ter en tur­kisk maf­fia. För om det var tur­kar mås­te det ju hand­la om dro­ger, det var så de re­so­ne­ra­de, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Jag blev för­ban­nad och bör­ja­de skri­va, men ef­ter hand änd­ra­des be­rät­tel­sen. Den kom att hand­la mer om en mam­ma och om sorg och det som ur­sprung­li­gen satt igång mig ham­na­de mer i bak­grun­den.

Nå­gon und­rar hur det kom­mer att kän­nas att gå på rö­da mat­tan så kort tid ef­ter bomb­då­det i Man­ches­ter (även i Akins film an­vänds en hem­ma­gjord bomb fylld med spi­kar).

– Det har ing­en be­ty­del­se om jag går på rö­da mat­tan el­ler är hem­ma och häng­er tvätt. Jag har sam­ma käns­lor än­då. Vi le­ver i ett krigs­till­stånd, i ett glo­balt krig ut­an he­li­kopt­rar men med and­ra va­pen, sva­rar Fa­tih Akin.

– Jag är ett barn av glo­ba­li­se­ring­en. Jag job­bar med film och kan de­la med mig av mi­na käns­lor run­tom i värl­den. Det finns många som är räd­da för glo­ba­li­se­ring­en, men jag är op­ti­mist, jag tror att vi kan mins­ka räds­lan, men det kom­mer att ta tid.

DI­A­NE KRU­GER BOR i USA, men är född i Tyskland. Det här är förs­ta gång­en se­dan ge­nom­brot­tet som hon har gjort en film på tys­ka.

– Jag bod­de i Ham­burg i vec­kor in­nan vi bör­ja­de spe­la in. Jag lyss­na­de på den mu­sik Katja skul­le ha gil­lat, jag gick på så­da­na ba­rer som hon skul­le ha be­sökt. Den da­gen vi bör­ja­de spe­la in kän­des det som om jag re­dan ha­de känt Katja länge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.