Fler fö­re­ställ­ning­ar av Minns du mig?

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - ULRIKA AHL­BERG

Det är så många som vill se Annika An­ders­son och Tho­mas Pe­ters­son i ”Minns du mig?” att man nu i vec­kan har släppt 16 nya fö­re­ställ­ning­ar.

Den 27 april bör­ja­de man säl­ja bil­jet­ter till re­la­tions­ko­me­din Minns du mig? på Li­se­bergs­te­a­tern i Gö­te­borg. Ef­ter en knapp må­nad har det gått så bra att pro­duk­tions­bo­la­get 2En­ter­tain nu har släppt yt­ter­li­ga­re 16 fö­re­ställ­ning­ar un­der pe­ri­o­den 22 ok­to­ber till 2 de­cem­ber.

FÖRESTÄLLNINGEN, som har pre­miär den 22 sep­tem­ber, har två hallän­ning­ar i hu­vud­rol­ler­na: Tho­mas Pe­ters­son från Halm­stad och Annika An­ders­son från Fal­ken­berg.

– Det känns verk­li­gen kul med det sto­ra in­tres­set för föreställningen, den har ju ald­rig spe­lats i Sve­ri­ge för­ut. Att få en be­kräf­tel­se på att man val rätt pjäs re­dan nu känns ju väl­digt bra, sä­ger Tho­mas Pe­ters­son i ett press­med­de­lan­de. Och Annika An­ders­son in­fli­kar:

– Jag tror att äm­net i föreställningen till­ta­lar många och de för­står nog att det kom­mer fin­nas många igen­kän­nan­de si­tu­a­tio­ner att skrat­ta åt.

I Minns du mig? spe­lar Tho­mas Pe­ters­son och Annika An­ders­son ett par med ut­flug­na barn, som le­ver i en triv­sam och pro­blem­fri var­dag – dock ut­an pas­sion. Och nu dy­ker frå­gor­na upp: Är det verk­li­gen den nya be­kvä­ma soffans fel att man sit­ter i varsin än­de av den i stäl­let för tätt till­sam­mans? Får man sak­na nå­got när ingen­ting fat­tas? Vad krävs för att få nyvun­net in­tres­se för en gam­mal kär­lek?…

FÖR­U­TOM Tho­mas Pe­ters­son och Annika An­ders­son med­ver­kar Ro­bin Steg­mar och Jo­an­na Eriks­son. Re­gis­se­rar gör Pär Ny­mark och det är Sam Bobrick som skri­vit ma­nus – som se­dan be­ar­be­tats av pro­du­cen­ten Christof­fer Ben­dix­en och Tho­mas Pe­ters­son.

Bild: ANNA RELJANOVIC

DET GÅR BRA NU. Det är många som vill se Annika An­ders­son och Tho­mas Pe­ters­son på Li­se­bergs­te­a­tern i höst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.