Nu smäl­ler det.

Det är fy­ra år se­dan sist, i dag möts Da­vid Svens­sons FFF och Kalle Sö­der­ströms Var­bergs Bo­is igen.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - ANDERS FLINK 010-471 52 44 anders.flink@hn.se

Kalle Sö­der­ström är en av få Bo­is-spe­la­re som är kvar se­dan Bo­is och FFF drab­ba­de sam­man se­nast i se­ri­e­sam­man­hang.

Och Bo­is snab­be kantspring­a­re minns för­stås dus­ter­na för fy­ra år se­dan.

– Svårt att glöm­ma bort, av oli­ka or­sa­ker, sä­ger han,

Först var det smäl­len på Påsk­bergsval­len; när Bo­is fick däng med 0–4.

– Den smäl­len sved. Jag har för mig att vi gjor­de en hyf­sad match, in­led­de bäst men sen kom 0–1 och ba­ra li­te se­na­re 0–2, när Fal­ken­bergs mål­vakt nä­ta­de, suc­kar Kalle.

DET ÄR TRE Bo­i­sa­re kvar se­dan den ti­den; re­serv­mål­vak­ten Pe­ter Dahl­berg, Kalle Sö­der­ström och så är Gabri­el Al­te­mark Van­ne­ryr till­ba­ka ef­ter ut­flyk­ter i and­ra klub­bar.

I höst­mö­tet 2013 var det jäm­na­re. Fal­ken­bergs mål­tjuv Victor Sköld av­gjor­de med sitt 2–1-mål, fy­ra mi­nu­ter in på tillägg­s­ti­den.

– Det var skil­da värl­dar mel­lan Bo­is och FFF det året. Fal­ken­berg stor­ma­de mot All­svens­kan, vi fick till slut kva­la för att hänga kvar, sä­ger Kalle.

Med fa­cit i hand ha­de kva­let kun­nat und­vi­kas om Bo­is kla­rat krys­set mot FFF, ef­ter Sö­der­ströms kvit­te­ring med dry­ga kvar­ten kvar.

– Det var en tju­sig full­träff, minns Kalle. Vi kom fram på hö­ger­kan­ten, Pi­er­re Till­man och Ar­di­an Rex­he­pi kom­bi­ne­ra­de snyggt och ”Rex” skic­ka­de in ett bra in­lägg.

Vid bort­re stol­pen fanns Kalle Sö­der­ström och han dun­ka­de in 1–1 på vol­ley.

NU ÄR DET dags för der­by igen, ef­ter tre sä­song­er i skil­da se­ri­er.

– Det sväng­er snabbt, sä­ger Kalle apro­på de senaste re­sul­ta­ten för Bo­is.

Från klang och ju­bel ef­ter 7–1 mot Gais till mind­re munt­ra 0–3 mot Brom­ma­poj­kar­na.

– Det var skill­nad på mot­stånd, på­pe­kar bo­i­sa­ren. Men vi gjor­de väl ing­en toppin­sats mot BP.

– Men det gör att vi kom­mer re­vansch­sug­na till der­bymö­tet. Me­dan FFF är nöjt ef­ter se­gern mot Dal­kurd?

– Det är dom sä­kert, men det lär vi in­te ha hjälp av. In­för ett der­by har man inga pro­blem med att va­ra hel­tänd.

Kalle Sö­der­ström vär­va­des till Var­bergs Bo­is som­ma­ren 2011 och är nu en av ve­te­ra­ner­na i la­get.

– MIN LÄNGSTA tid i en klubb, för­u­tom mo­der­klub­ben Ry­de­bäcks IF, sä­ger 31-åring­en.

Han är gans­ka nöjd med sä­song­ens in­sat­ser så här långt, för egen del och för Bo­is.

– Det finns väl all­tid sa­ker som kan bli bätt­re, vi bor­de till ex­em­pel kun­nat ha bätt­re ut­del­ning på vå­ra mål­chan­ser. Vad ta­lar för Bo­is i der­byt?

– Vi är svårslag­na hem­ma på Påsk­bergsval­len, har in­te för­lo­rat där i år. Det känns som om vi är på rätt väg med la­get. Vi har ett vasst kant­spel, kan ho­ta från bå­de hö­ger och väns­ter.

Te­ve­ut­bu­det från Su­pe­ret­tan­mat­cher­na är max­i­malt, om man så vill. Men Kalle har in­te tjuv­ki­kat på någ­ra Fff-mat­cher.

– DET FINNS an­nat att gö­ra på fri­ti­den. Blir det nå­got fot­bollstit­tan­de, så föl­jer jag helst fa­vo­rit­la­get Ar­se­nal, av­slö­jar Kalle.

Men det lär bli en del vi­de­oklipp på FFF in­för lör­dags­mö­tet.

– Nå­gon ge­nom­gång ef­ter en trä­ning, sä­ger Kalle. Li­te koll på hur Fal­ken­berg be­ter sig på fas­ta si­tu­a­tio­ner och li­te om de­ras spel­sy­stem, hur de vill ta sig fram.

Bild: JONATAN BYLARS

HN finns själv­klart på plats för årets förs­ta der­by och li­ve­rap­por­te­rar från Påsk­bergsval­len på MED SPÄND FÖRVÄNTAN. Kalle Sö­der­ström vet hur man nä­tar mot Fal­ken­bergs FF. Han var Bo­is en­de mål­skytt se­nast det be­gav sig med der­by­mat­cher mel­lan la­gen. ”Fast min kvit­te­ring räck­te ju in­te för po­äng”, minns han.

Bild: KRISTER AN­DERS­SON

KÄMPE. Karl Sö­der­ström är en av de som spring­er mest i Var­bergs Bo­is.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.