Här snac­kar vi va­ru-au­to­ma­ter­nas Rolls Royce

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

Ni har sä­kert al­la upp­levt det nå­gon gång. Af­fä­ren är stängd, och så upp­täc­ker ni att mjöl­ken är slut, kanske även brö­det och på­läg­get. Lugn, allt ord­nar sig… ja, åt­minsto­ne om ni bor i Fal­ken­berg och kan ta er till Sand­ga­tan mitt emot Bad­huspar­ken, där köp­man Bo Persson nu hål­ler på att mon­te­ra upp sin nya ult­ra­mo­der­na va­ru-au­to­mat. Va­ru-au­to­ma­ter har för­stås fun­nit länge, men då främst för ci­ga­ret­ter, go­dis och dy­likt.

DET SOM NU hål­ler på att mon­te­ras i Fal­ken­berg är nå­got helt an­nat. Här snac­kar vi va­ru-au­to­ma­ter­nas Rolls Royce, det vill sä­ga en jät­te­lång kyl-au­to­mat in­ne­hål­lan­de allt från Fa­lu­korv till smör. Den som rå­kar ha vun­nit på 25-öres-po­ker och därför har onö­digt många mynt i fic­kan skul­le fak­tiskt kun­na vec­ko­hand­la här. En­bart ost-sor­ti­men­tet be­står av fem till sex oli­ka fab­ri­kat! Anläggningen är den förs­ta i sitt slag längs he­la Väst­kus­ten.

JOKKMOKK JOKKES DAG loc­kar en tu­sen­höv­dad publik till Åkul­la fri­lufts­gård. Jok­ken själv är för­stås hu­vud­at­trak­tion, men även ar­tis­ter som ”Myr­na och Mats” Bo­he­mia-or­kes­tern och in­te minst de re­dan myc­ket scen­va­na ”Sys­ko­nen Schough” har sin publik. Det hand­lar allt­så om ett hel­dags­e­ve­ne­mang i, som det ut­trycks, ”Jokkmokk Jokkes an­da”, med po­äng­pro­me­nad, glass­ut­del­ning och and­ra kring­ak­ti­vi­te­ter. Ar­ran­gör är Var­bergs­sek­tio­nen av Jokkmokk Jokkes Fan Club, och över­skot­tet går till väl­gö­ran­de än­da­mål. Om han sjöng Gul­li Gul­lan ko ko som en gööök? Tja, har på­ven en lus­tig mös­sa? Tro oss, ing­en av kvin­na född kom­mer un­dan den där lå­ten i 1967 års Sve­ri­ge!

Cent­ra­li­se­ring­en av skol­vä­sen­det i Hal­land har gått snabbt och har väl på si­na håll upp­levts som när­mast bru­tal, från­sett i Him­le­da­len där än­nu he­la nio så kal­la­de by­sko­lor är i bruk. Nu är dock kloc­kan sla­gen även här och på fem av dem upp­le­ver nu barn och lä­ra­re si­na sis­ta vec­kor i den gam­la in­van­da mil­jön. I Gri­me­ton läggs he­la tre sko­lor ned, där­ibland Mel­lan­sko­lan som togs i bruk re­dan 1860. Snart skall det de­las ut be­tyg och sjung­as ”Den bloms­ter­tid nu kom­mer” för all­ra sis­ta gång­en, och när det rings in till ny ter­min, fram­åt augusti, står di­strik­tets nya cen­tral­sko­la, Väst­ra sko­lan i Hun­nestad, re­do att ta emot 180 ele­ver.

PÅ TAL OM sko­lan kan vi be­rät­ta att det min­sann in­te alls knar­kas bland ele­ver­na i Var­bergs sko­lor. Ja, det skrivs ju allt mer i bla­det om det där nya som kal­las knark, men en­ligt den ny­li­gen ge­nom­för­da en­kät­un­der­sök­ning­en bland ele­ver­na i sta­dens hög­re klas­ser kan oro­li­ga för­äld­rar ta upp­gif­ter­na med ro. En­ligt en­kä­ten har in­te en en­da elev i Var­berg pro­vat på ex­em­pel­vis den nya ame­ri­kans­ka dro­gen LSD. Vad gäl­ler hasch och ma­riju­a­na upp­ger någ­ra få att de pro­vat vid en­sta­ka till­fäl­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.