STÄMNINGSFYLLT.

Över tusen rös­ter stäm­de upp i sång när kör­fes­ti­va­len BLANKA in­tog Var­bergs torg.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - MATILDA CARLSTRÖM matilda.carlstrom@hn.se

”Det här blir nya mö­ten med kö­rer och körle­da­re” ANNIKA WERDELIN ar­ran­gör

Un­der fre­da­gen och lör­da­gen är det sång och mu­sik i fle­ra de­lar av Var­berg. Bland an­nat Gal­le­ri­an, Hamn­ma­ga­si­net, kyr­kan och te­a­tern fick nju­ta av stäm­mor­na un­der fre­da­gen. Det är den sto­ra kör­fes­ti­va­len BLANKA som på­går, och fre­dags­kväl­len av­slu­ta­des med en strå­lan­de kon­sert på tor­get då al­la 1200 del­ta­gar­na från oli­ka kö­rer sjöng till­sam­mans. Dess­utom upp­träd­de so­lis­ter­na Loa Falk­man och Ka­rin Dahl­berg so­lo samt trum­petvir­tu­o­sen Mag­nus Johansson.

FÖR DEN SOM vill lyss­na på kö­rer­na är kon­cep­tet gans­ka löst och le­digt.

– Man kan sit­ta och lyss­na en stund och gå vi­da­re när man vill, sä­ger Annika Werdelin som är en av ar­ran­gö­rer­na.

Kon­cep­tet lik­nar hon vid en sta­fett där un­ge­fär tre kö­rer sjung­er vid var­je till­fäl­le. De kör en halv­tim­me var, och när det är kör­byte kan publi­ken väl­ja stan­na kvar, el­ler gå där­i­från och så kom­mer det ny publik. Det finns även en värd på var­je plats som tar emot be­sö­kar­na och pre­sen­te­rar kö­rer­na.

Kör­fes­ti­va­len star­ta­de 2015 och årets fes­ti­val är det and­ra i ord­ning­en.

– Vi ha­de in­te kun­nat ha det var­je år ef­tersom vi job­bar helt ide­ellt och det ha­de bli­vit för myc­ket att gö­ra, sä­ger Annika Werdelin.

I ÅR ÄR fes­ti­va­len stör­re än sin ti­di­ga­re för­la­ga.

– Vi har fler kö­rer och det är fle­ra ak­ti­vi­te­ter på stan som event­stu­den­ter­na på Cam­pus ord­nar med food­trucks, kafé och tips­pro­me­nad. Många fö­re­tag är en­ga­ge­ra­de i det­ta.

Slut­fi­na­len äger rum på lör­da­gen i Spark­banks­hal­len. Då sjung­er al­la kö­rer­na åte­ri­gen till­sam­mans.

– Det är de en­da av punk­ter­na som kos­tar peng­ar, i öv­rigt är allt gra­tis, sä­ger Annika Werdelin. Hur är stäm­ning­en när 1200 kör­sång­ar­na strå­lar sam­man?

– En kör är att ju man vill sjunga till­sam­mans och det här blir nya mö­ten med kö­rer och körle­da­re. Det blan­das med kö­rer­na, so­lis­ter­na, di­ri­gen­ter och or­kest­rar.

Lör­da­gen bju­der på bland an­nat Him­lekö­ren be­stå­en­de av bo­en­de på asyl­bo­en­det Björk­går­den.

Bild: MATILDA CARLSTRÖM

”KOM ROSOR OCH AKVILEJA.” Vå­ren hyl­la­des bå­de i tal och sång un­der kon­ser­ten. Och det pas­sa­de ju all­de­les yp­per­ligt.

Bild: MATILDA CARLSTRÖM

KÖR­SÅNG PÅ TOR­GET. Sång­er­na Skö­na maj, väl­kom­men och Uti vår ha­ge pas­sa­de bra den­na so­li­ga maj­k­väll.

Bild: MATILDA CARLSTRÖM

SAKRALSÅNG. Bir­git­takö­ren från Sä­ve­da­len sjöng i Var­bergs kyr­ka.

Bild: MATILDA CARLSTRÖM

SÄG IN­TE NEJ, SÄG KANSKE KANSKE KANSKE. Can­to­kö­ren fram­för­de väl­kän­da svens­ka sång­er i Gal­le­ri­an.

Bild: MATILDA CARLSTRÖM

INLEVELSE. Di­ri­gent Anders Berglund led­de den sto­ra kö­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.