Strejk­var­sel slår mot Gekåskun­der

LÅ­GA LÖ­NER: För­hand­ling­ar­na om ett nytt kol­lek­tivav­tal för städ­bran­schen har stran­dat. Nu vars­lar två fack­för­bund om strejk för stä­da­re på 20 oli­ka ar­bets­plat­ser i lan­det, där­ibland Gekås och Carls­berg.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - To­bi­as Svensson 010-471 50 10 ∙ to­bi­as.svensson@hn.se

Om in­te ar­bets­gi­var­na går med på fac­kets krav går städarna på Gekås och Carls­berg ut i strejk den 8 ju­ni. Just des­sa ar­bets­plat­ser har valts för att upp­nå max­i­mal ef­fekt.

För­hand­ling­ar­na om nya kol­lek­tivav­tal mel­lan fack­för­bun­det Fas­tig­hets och ar­bets­gi­var­or­ga­ni­sa­tio­nen Al­me­ga har än­nu en gång stran­dat. För tred­je gång­en un­der vå­rens av­tals­rö­rel­se vars­lar Fas­tig­hets om strejk mot Al­me­gaan­slut­na fö­re­tag. Den här gång­en till­sam­mans med Se­ko.

Nu är det vill­ko­ren för städ­per­so­nal som par­ter­na in­te kom­mer över­ens om. Hu­vud­stri­den hand­lar om lö­neök­ning­ar för de som tjä­nar all­ra minst, un­der 24 000 kro­nor i må­na­den.

DET NYA STREJKVARSLET rik­tas mot 20 ar­bets­plat­ser runt om i lan­det. Där kom­mer städ­per­so­na­len att läg­ga ner ar­be­tet om Al­me­ga in­te gått med på kra­ven fö­re den 8 ju­ni.

Två av de be­rör­da ar­bets­plat­ser­na är Gekås i Ul­la­red och Carls­berg i Fal­ken­berg, som bå­da an­li­tar städ­fö­re­ta­get Sodexo.

– Att vi har valt just dem be­ror på att de är ob­jekt där vi ser att det blir ef­fekt snabbt. Det­ta för att det ska bli en kort kon­flikt som in­te drar ut på ti­den, sä­ger Lennart Mau­rit­zon, om­buds­man på Fas­tig­hets, region väst. Vad in­ne­bär en strejk rent kon­kret?

– Att vi stäng­er ner ar­bets­plat­ser­na. Om städ­ning­en upp­hör kom­mer vis­sa de­lar av verk­sam­he­ten in­te gå att ut­fö­ra. På så sto­ra stäl­len blir to­a­let­ter­na snus­ki­ga på ba­ra nå­gon tim­me och det är sam­ma sak med mat­sa­lar, bu­tiksy­tor och lik­nan­de, sä­ger Lennart Mau­rit­zon.

Det par­ter­na är oen­se om är huruvi­da den låg­lö­ne­sats­ning som fac­ken vill ha ska rym­mas in­om en ge­nom­snitt­lig lö­neök­ning på 6,5 pro­cent un­der en treårs­pe­ri­od el­ler in­te. Den pro­cent­sat­sen är häm­tad från de kol­lek­tivav­tal som träf­fats in­om in­du­strin, vil­ka av tra­di­tion fun­ge­rar som rikt­lin­jer för lö­ne­ut­veck­ling­en även i and­ra bran­scher.

– Vi är be­red­da att gå med på en låg­lö­ne­sats­ning men me­nar att den ska rym­mas in­om de 6,5 pro­cen­ten, sä­ger Mar­cus Lind­ström, för­hand­lings­chef på Al­me­ga Städ­fö­re­ta­gen.

FAK­TUM ÄR DOCK att fle­ra in­du­stri­för­bund fått ige­nom lik­nan­de krav som nu ställs för städ­bran­schen. I till ex­em­pel I F Me­talls nya av­tal ska den pro­cen­tu­el­la lö­neök­ning­en för den som tjä­nar un­der 24 000 kro­nor in­te be­räk­nas på den fak­tis­ka lö­nen ut­an på 24 000 kro­nor.

– Skill­na­den är att det kos­tar näs­tan ingen­ting in­om in­du­strin, ef­tersom väl­digt få tjä­nar un­der 24 000 kro­nor där, sä­ger Mar­cus Lind­ström. Så ni tyc­ker att det blir för dyrt ef­tersom så många i städ­bran­schen tjä­nar li­te?

– Jag skul­le in­te ut­tryc­ka det så. Men en låg­lö­ne­sats­ning kos­tar myc­ket mer i vår bransch än i in­du­strin och där­för krä­ver vi mot­pre­sta­tio­ner, sä­ger Mar­cus Lind­ström.

Vad des­sa mot­pre­sta­tio­ner in­ne­bär vill han in­te spe­ci­fi­ce­ra. En­ligt ho­nom har med­la­re kopp­lats in för att för­sö­ka lö­sa tvis­ten.

– Jag upp­le­ver in­te att par­ter­na står så långt ifrån varand­ra och tror att vi kom­mer fram till en lös­ning in­nan den 8 ju­ni, sä­ger Mar­cus Lind­ström.

GEKÅS VD Jan Wall­berg har in­te hört ta­las om strejkvarslet in­nan HN ring­er upp ho­nom.

– Det är trå­kigt om de in­te kom­mer över­ens, men det är svårt för mig att ut­ta­la mig ef­tersom vi in­te är part i det här, sä­ger han. Vil­ka kon­se­kven­ser skul­le en så­dan här strejk få för Gekås?

– Det blir na­tur­ligt­vis ett stort pro­blem som vi mås­te lö­sa. Ur städ­syn­punkt får vi se vad vi får gö­ra själ­va en­ligt gäl­lan­de la­gar och reg­ler, sä­ger Jan Wall­berg.

På Carls­berg kan man in­te sva­ra på om en städ­strejk in­ne­bär att fa­bri­ken mås­te stäng­as.

– Det är all­de­les för ti­digt att ut­ta­la sig om. Vi hop­pas att det här ska lö­sa sig ut­an kon­flikt, sä­ger Jör­gen Wel­ter, kom­mu­ni­ka­tions­an­sva­rig på Carls­berg i Fal­ken­berg.

Bild: OLA FOLKESSON

SLUTSTÄDAT. Om det blir strejk kom­mer all städ­ning på Gekås att upp­hö­ra kloc­kan 06.00 den 8 ju­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.