Po­li­sen utreder af­färs­bråk

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - PÄR LIN­DQVIST 010-471 54 39 par.lin­dqvist@hn.se

Det finns två po­li­san­mäl­ning­ar som rör den för­svun­ne man­nens fö­re­tag. En an­nan man häv­dar att han köpt fö­re­ta­get ut­an att få till­gång till det. Po­li­sen utreder upp­gif­ter­na och hop­pas sam­ti­digt på fler tips.

En man upp­ger att han köpt den för­svun­na man­nens fö­re­tag. Det har re­sul­te­rat i två po­li­san­mäl­ning­ar kring af­färs­upp­gö­rel­sen.

På mån­da­gen gick po­li­sen ut och ef­ter­lys­te tips från all­män­he­ten kring en man som för­svann den 1 maj. Han är i 40-års­ål­dern och dri­ver ett fö­re­tag i Älvsered men bor på an­nan ort.

– Vi miss­tän­ker nu att han har ut­satts för nå­gon form av brott. Vi är 10-15 po­li­ser som har jobbat med det­ta nu i ett par-tre vec­kor. Rubri­ce­ring­en är män­ni­sko­rov, sa Lars­gun­nar Perlinger, po­lis­in­spek­tör för grova brott vid Hal­landspo­li­sen, i går.

BORÅS TID­NING UPP­GER att ett af­färs­bråk om verk­sam­he­ten kan ha ett sam­band med för­svin­nan­det. Tid­ning­en skri­ver att en an­nan man häv­dar att han köpt man­nens fö­re­tag ut­an att få till­gång till det man av­ta­lat om och gjort en po­li­san­mä­lan.

Sam­ti­digt har en an­hö­rig till den för­svun­ne man­nen sva­rat med att an­mä­la den på­ståd­da kö­pa­ren för att ha bytt lås till fö­re­ta­gets lo­kal. En­ligt BT finns det två po­li­san­mäl­ning­ar, en om be­drä­ge­ri och en om egen­mäk­tigt för­fa­ran­de.

– Det finns an­mäl­ning­ar fram och till­ba­ka, det kan jag ba­ra be­kräf­ta och själv­klart nå­got vi tit­tar på. Det finns med i vår ut­red­ning och vi har folk som ar­be­tar mot det här, sä­ger Lars-gun­nar Perlinger till HN. Är per­so­nen som upp­gett att han köpt fö­re­tag ext­ra in­tres­sant i ut­red­ning­en?

– Han är hörd pre­cis som många and­ra och han har läm­nat sin ver­sion. Men mer än så vill jag in­te gå in på nu. Vi job­bar väl­digt brett, sä­ger Lars-gun­nar Perlinger.

ÅKLA­GA­REN PE­TER LARS­SON är för­sik­tig i si­na ut­ta­lan­den om en möj­lig af­färs­tvist.

– Vi hål­ler ett brett per­spek­tiv i den ut­red­ning som star­tats. Jag av­fär­dar inga tänk­ba­ra mo­tiv, sä­ger han.

– Vi drar i oli­ka trå­dar men jag vill in­te gå in på de­tal­jer som kan skada ut­red­ning­en, sä­ger han.

Po­li­sen har mot­ta­git en del tips un­der da­gen men inga som re­sul­te­rat i ett ge­nom­brott. Även om Lars­gun­nar Perlinger trod­de det ett tag på tis­dags­ef­ter­mid­da­gen.

– Vi fick tips om hand­ling­ar som skul­le ha till­hört man­nen. Vi åk­te med två ci­vil­bi­lar till Ul­la­red men det vi­sa­de sig va­ra falskt larm, sä­ger han.

”Han är hörd pre­cis som många and­ra och han har läm­nat sin ver­sion”

LARS-GUN­NAR PERLINGER po­lis­in­spek­tör om man­nen som häv­dar att han köpt verk­sam­he­ten

UR GÅR­DA­GENS HN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.