Fack­lig tvist om ned­lagt re­sursteam

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - ANNA OSCARSON 010-471 53 71 anna.oscarson@hn.se

Be­slu­tet om att läg­ga ner re­surstea­met Bä­ring gick in­te rätt till an­ser Lä­rar­nas Riksförbund och Vi­sion. Barn- och ut­bild­nings­för­valt­ning­en har kal­lats till tvis­te­för­hand­ling.

Be­spa­ring var ett skäl som angavs när be­slu­tet om att läg­ga ner Bä­ring fat­ta­des. Det är in­te läng­re ak­tu­ellt men av­veck­ling­en fort­sät­ter.

Som vi ti­di­ga­re har be­rät­tat läggs re­surstea­met Bä­ring, som hjälper ele­ver med pro­ble­ma­tisk skol­gång, ner till som­ma­ren. Ann-so­fie Lin­der, chef för elev­häl­san, och Åsa Brig­gert, en­hets­chef barn, ung­dom och fa­milj, Var­bergs Om­sorg, har fått i upp­gift att kom­ma med för­slag på hur verk­sam­he­ten ska skö­tas fram­ö­ver.

AL­LA PÅGÅENDE FALL hål­ler nu på att av­slu­tas. Re­surstea­met har be­stått av so­ci­o­no­mer, spe­ci­al­pe­da­go­ger och en dra­ma­pe­da­gog. Sam­ver­kan har skett mel­lan so­ci­al-, kul­tur- och fri­tids- samt barn- och ut­bild­nings­för­valt­ning­en.

Bä­ring har hjälpt till i fle­ra fall av lång, pro­ble­ma­tisk skol­från­va­ro. I vis­sa fall kan det hand­la om år av hem­ma­sit­tan­de. Bå­de an­ställ­da i Bä­ring och för­äld­rar som bli­vit hjälp­ta av de­ras in­sat­ser har ut­tryckt sin för­tviv­lan över ned­lägg­nings­be­slu­tet.

Tan­ken är att de tre spe­ci­al­pe­da­go­ger­na även fort­sätt­nings­vis ska fin­nas kvar in­om barn- och ut­bild­nings­för­valt­ning­en. De ska som nu fort­satt va­ra centralt pla­ce­ra­de och ha Ann-so­fie Lin­der som chef.

– De tar med sig sin er­fa­ren­het och si­na kun­ska­per och kom­mer att fun­ge­ra som ett stöd för rek­tor och elev­häl­sa på sko­lor­na, sä­ger hon.

I upp­dra­get lig­ger att elev­häl­so­ar­be­tet än mer ska gå från att va­ra ett åt­gär­dan­de ar­be­te till att bli mer häl­so­främ­jan­de och fö­re­byg­gan­de. Ett ar­be­te där elev­häl­sans oli­ka kom­pe­ten­ser ska va­ra stöd­jan­de för att främ­ja och möj­lig­gö­ra en hög­re grad av del­ak­tig­het och till­gäng­lig­het, bå­de pe­da­go­giskt, so­ci­alt och fy­siskt, för ele­ver­na.

– Det kan hand­la så­väl om ele­ver­nas ar­bets­mil­jö som i vär­de­grunds­ar­be­tet. Det sys­te­ma­tis­ka kva­li­tets­ar­be­tet är en del i hur en sko­la ska kun­na ar­be­ta när­va­ro­främ­jan­de. En del i det ar­be­tet är att ha över­gri­pan­de när­va­roru­ti­ner som be­skri­ver när och vil­ka in­sat­ser sko­lan ska sät­ta in för att un­dan­rö­ja de hin­der som på­ver­kar ele­vens när­va­ro.

Spe­ci­al­pe­da­go­ger­na kom­mer ut­i­från att de har er­fa­ren­het och kom­pe­tens att mö­ta ele­ver med hög från­va­ro, ha ett stöd­jan­de upp­drag till sko­lor­nas elev­häl­sa för att ut­veck­la och föl­ja des­sa ru­ti­ner.

– De­ras er­fa­ren­het av sam­ver­kan med oli­ka ak­tö­rer är här vär­de­full att ta till­va­ra. Be­gyn­nan­de från­va­ro ska tas tag i di­rekt, det gäl­ler bå­de an­mäld såsom oan­mäld från­va­ro.

Ru­ti­ner­na ska bör­ja gäl­la i grund­sko­lan från och med i höst.

”Styr­grup­pen har dis­ku­te­rat och gjort oli­ka ut­vär­de­ring­ar. Det be­hö­ver gö­ras för­änd­ring­ar för att verk­sam­he­ten in­te ska stag­ne­ra”

MA­RIA SJÖDAHL av­del­nings­chef, so­ci­al­för­valt­ning­en

I BÄ­RING AR­BE­TAR ock­så tre so­ci­o­no­mer. De kom­mer att er­bju­das tjäns­ter in­om den van­li­ga struk­tu­ren in­om so­ci­al­för­valt­ning­en. En får jobb in­om upp­drags­av­del­ning­en och de två and­ra som fa­mil­je­re­sur­ser.

– Vi tar hand om vå­ra an­ställ­da och det finns tjäns­ter och sa­ker att gö­ra, sä­ger Ma­ria Sjödahl, av­del­nings­chef för upp­drags­av­del­ning­en in­om so­ci­al­för­valt­ning­en.

NÄR BE­SLU­TET ATT läg­ga ner Bä­ring of­fent­lig­gjor­des sa­des det del­vis be­ro på att en be­spa­ring be­höv­de gö­ras. I och med att Var­bergs kom­mun har fått stats­bi­drag av­se­en­de elev­häl­sans kom­pe­ten­ser är det in­te läng­re nöd­vän­digt. Än­då läggs Bä­ring ner. – Styr­grup­pen har dis­ku­te­rat och gjort oli­ka ut­vär­de­ring­ar. Det be­hö­ver gö­ras för­änd­ring­ar för att verk­sam­he­ten in­te ska stag­ne­ra, sä­ger Ma­ria Sjödahl.

En dra­ma­pe­da­gog är ock­så an­ställd i Bä­ring. Vad som hän­der med den tjäns­ten är in­te helt klart.

– Vi ska ta till­va­ra på re­sur­sen och vet att det är en ef­ter­frå­gad kom­pe­tens, sä­ger Malin Svarfvar, chef för Kul­tur­sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.