Fat­tar in­te Ed­lund att hans gro­dor gö­der för­do­mar?

Hallands Nyheter - - Ledare - 010-471 53 70 ma­ria.hal­des­ten@hn.se MA­RIA HAL­DES­TEN

Att ut­ta­la sig klum­pigt och se­dan blir or­da­grant ci­te­rad kan up­pen­bar­li­gen va­ra job­bigt för en po­li­ti­ker. Ty­värr för­står in­te Stefan Ed­lund att ta an­svar för si­na gro­dor. I da­gens in­sän­da­re upp­re­par han in­ställ­ning­en att ”al­la har en neu­ropsy­ki­a­trisk funk­tions­va­ri­a­tion”.

– Jag hört så­da­na här kons­tig­he­ter förr, från po­li­ti­ker och folk i all­män­het. Jag blir in­te helt för­vå­nad, men man kli­ar sig i hu­vu­det och und­rar de tänk­te. Har vi in­te kom­mit läng­re? sä­ger Ann No­lin ef­ter att ha hört citat från Ed­lunds ut­spel i ta­lar­sto­len.

Hon är vice ord­fö­ran­de för At­ten­tion Gö­te­borg med krans­kom­mu­ner – en in­tres­se­or­ga­ni­sa­tion för per­so­ner med neu­ropsy­ki­a­tris­ka funk­tions­ned­sätt­ning­ar. Ann No­lin har i åra­tal jobbat med att spri­da kun­skap och käm­pat hårt för att barn med Npf-di­a­gno­ser skall få rätt stöd och för­stå­el­se.

– Titt som tätt ger för­do­mar sig till­kän­na. Folk fäl­ler kom­men­ta­rer som, ”al­la har vi en släng av ad­hd”. Men de är helt fel ute. Vi vet att det är cir­ka 10 pro­cent av be­folk­ning­en har nå­gon form av NPF – om man in­klu­de­rar al­la va­ri­an­ter. Och för att få en di­a­gnos krävs ge­dig­na ut­red­ning­ar. Så att sä­ga att al­la har NPF är en omöj­lig­het, sä­ger Ann No­lin.

Stefan Ed­lund för­sö­ker nu för­kla­ra sig med att han me­nar ”al­la i vis­sa si­tu­a­tio­ner är mer el­ler mind­re obe­kvä­ma”. Det är dock nå­got helt an­nat än afunk­tions­hin­der. Men visst bör sam­häl­let bli bätt­re på att re­spek­te­ra al­las olik­he­ter – synd ba­ra att den re­ge­rings­kon­stel­la­tion MP med­ver­kar i vill job­ba i mot­satt rikt­ning.

Att slå un­dan be­nen på den fri­sko­la där skol­gång­en änt­li­gen kom­mit att fun­ge­ra för bar­net med stöd­be­hov, det är in­te att ska­pa ett sam­häl­le med för­stå­el­se för oli­ka be­hov. Att be­grän­sa val­fri­he­ten är att tvinga in fler i sam­ma form.

Och hur mo­ti­ve­rar Stefan Ed­lund och Var­berg ned­lägg­ning­en av re­surstea­met Bä­ring, ett be­slut som fat­tats i så­dan hast att fac­ket nu kal­lar kom­mu­nen till tvis­te­för­hand­ling ef­tersom man in­te för­stått att sam­ver­ka i be­slut­pro­ces­sen? För att in­te ta­la om hur fle­ra av bru­kar­na har upp­fat­tat ned­lägg­ning­en. En po­li­ti­ker som sä­ger sig va­ra djupt en­ga­ge­rad mås­te väl än­då kän­na till att snab­ba om­ställ­ning­ar kan ha ett högt pris?

– Kon­ti­nu­i­tet i ar­be­tet är oer­hört vik­tigt. Barn med NPF kan regre­ge­ra av att kas­tas mel­lan oli­ka stöd­for­mer. Visst kan det hän­da sa­ker som gör att man ex­em­pel­vis mås­te by­ta per­so­nal, men man ska ha klart för sig för vad det kan be­ty­da. Men ibland fat­tar kom­mu­ner be­slut kring ned­lägg­ning­ar el­ler re­surs­för­del­ning ut­an att gö­ra kon­se­kven­sa­na­ly­ser, sä­ger Ann No­lin.

Barn och unga med di­a­gno­ser be­hö­ver po­li­ti­ker som en­ga­ge­rar sig. Men den som är ute i gott syf­te mås­te för­stå att in­te lyf­ta pro­ble­ma­ti­ken på ett sätt som ger rakt mot­sat­ta re­sul­tat och gö­der för­do­mar. Ord spe­lar roll. Det bor­de väl, om nå­gon, en eta­ble­rad po­li­ti­ker för­stå.

Läs Stefan Ed­lunds svar på si­dan 4.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.