PRESSKLIPP

Hallands Nyheter - - Ledare -

De trans­at­lan­tis­ka ban­den är sva­ga­re än på länge. Och det är in­te ba­ra på för­svars­om­rå­det som Eu­ro­pa mås­te ta fler ini­ti­a­tiv. Kraft­tag krävs även på and­ra om­rå­den för att vär­na väs­ter­länds­ka in­tres­sen och vär­de­ring­ar. Här har EU – med Tyskland i spet­sen – en vik­tig roll att fyl­la.

Syd­svens­ka Dag­bla­det (ob lib)

EU kan in­te räk­na med att ha su­per­mak­ten USA som stän­dig räd­da­re i nö­den. Vän­ska­pen är vik­tig, men uni­o­nen mås­te stå sta­digt, med en väl­fun­ge­ran­de in­re mark­nad och ett till­för­lit­ligt skydd mot ytt­re hot. Sö­der­man­lands Ny­he­ter (C)

Det ska myc­ket mer till för att det trans­at­lan­tis­ka ban­det ska spric­ka, men för att det ska hål­la be­hövs ock­så om­vård­nad från bå­da håll i en tid när många and­ra kraf­ter för­sö­ker för­stö­ra ban­det. Det krävs mod och ky­la från många po­li­tis­ka le­da­re de kom­man­de åren. Sär­skilt med en trai­nee­pre­si­dent i Vi­ta Hu­set. Ge­f­le Dag­blad (lib)

En ame­ri­kansk pre­si­dent som väst­värl­dens län­der in­te har för­tro­en­de för är en olyc­ka av sto­ra mått. Re­sul­ta­tet av Trumps be­sök för­ra vec­kan var dessvär­re än­nu me­ra tvi­vel och osä­ker­het.

Västerbottens-ku­ri­ren (lib)

Till allt det­ta kom­mer osä­ker­he­ten om hur lång Trumps pre­si­den­tur blir. Han har re­dan skaf­fat ad­vo­kat för att för­sva­ra sig vid en even­tu­ell riks­rätts­pro­cess. Ett be­kym­mer som han nu åter­vän­der till. Få skul­le be­kla­ga att Trump för­svann från världs­sce­nen, men ett oför­ut­sett pre­si­dent­skif­te i USA ökar in­te sä­ker­he­ten på kort sikt.

Norr­länds­ka So­ci­al­de­mo­kra­ten

(S) * Ris­ken finns att världs­för­bätt­rar­na i stäl­let går åt väns­ter, till Väns­ter­par­ti­et el­ler Fe­mi­nis­tiskt ini­ti­a­tiv. Plat­sen som de små grö­na ste­gens par­ti får man dess­utom de­la med många and­ra, in­te minst in­om al­li­an­sen.

Upsa­la Nya Tid­ning (lib)

Hel­gens par­ti­kon­gress be­fäs­te bil­den av ett par­ti som vill väl, men vars po­li­tik och fö­re­trä­da­re in­te hål­ler måt­tet. Det gör att det är svårt att se att hel­gens kon­gress kom­mer att in­ne­bä­ra ett opi­ni­ons­lyft för Mil­jö­par­ti­et.

Norr­tel­je Tid­ning (C)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.