In­te hån­fullt att lyf­ta pro­ble­ma­tik kring NPF

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VAR­BERG. Al­la har en neu­ropsy­ki­a­trisk funk­tions­va­ri­a­tion Så sa jag i KF när nå­gon häv­da­de att det rör en mind­re grupp i sam­häl­let. Vad jag på­står är att al­la i vis­sa si­tu­a­tio­ner är mer el­ler mind­re be­kvä­ma. Vil­ken si­tu­a­tion är du obe­kväm i?

TÄNK DÅ ATT sam­häl­let or­ga­ni­se­rar sig så att det är den rå­dan­de nor­men för hur sa­ker ska fun­ge­ra. Skul­le du då va­ra funk­tions­hind­rad? Kanske skul­le du lyc­kas vän­ja dig och le­va med det. Ibland skul­le du tro­li­gen be­hö­va nå­gon pro­fes­sio­nell att pra­ta med det­ta om för att stå ut. Kanske skul­le du ock­så emel­lanåt må så då­ligt att du in­te stod ut. En drog kanske hjälp­te dig ibland. För­hopp­nings­vis en av lä­ka­re or­di­ne­rad men kanske en själv­me­di­ci­ne­ran­de drog från ga­tan el­ler sys­tem­bo­la­get.

Ohäl­sa drab­bar dig men när du vän­der dig till vår­den blir du in­te för­stådd. Du får sö­ka på fle­ra stäl­len men får då­lig hjälp. Du skul­le kanske ibland fun­de­ra på att ta ditt liv där­för att du in­te kän­de att du stod ut. Att du in­te kän­de att du pas­sa­de in. In­te var öns­kad.

OM UN­GE­FÄR 5 pro­cent har av­se­vär­da svå­rig­he­ter på grund av NPF så är det allt­så ca 15 000 per­so­ner i Hal­land. Yt­ter­li­ga­re 5 pro­cent har tro­li­gen svå­rig­he­ter men of­tast han­ter­ba­ra. Res­ten är så kal­la­de nor­mal­stör­da och har ba­ra i vis­sa lä­gen svå­rig­he­ter som hind­rar dem.

Ju sma­la­re vi gör nor­men och ju mer vi ef­fek­ti­vi­se­rar, ju fler ham­nar i svå­rig­he­ter vil­ket le­der till kost­na­der ge­nom bort­fall av pro­duk­ti­vi­tet samt för vård och om­sorg. Allt­så in­te så ef­fek­tivt. Om vi istäl­let bred­dar nor­men och för­står varand­ras olik­he­ter bätt­re så blir vi till­sam­mans tro­li­gen mer ef­fek­ti­va och väl­må­en­de fram­för allt.

NÄR VI I Var­bergs­nämn­den är runt och pra­tar med unga och män­ni­skor runt dem fram­kom­mer bil­den av myc­ket press på att va­ra per­fekt. Lyc­kas med allt och se bra ut. Väl­digt få lyc­kas och väl­digt många mår då­ligt. Ska vi ha det så? In­te om jag får be­stäm­ma. Hop­pas fler som be­stäm­mer vill in­stäm­ma i det.

Sist men in­te minst. Det är in­te hån­fullt att lyf­ta pro­ble­ma­tik kring NPF. Jag ba­ga­tel­li­se­rar in­te ut­an in­tres­se­rar mig för frå­gor­na och pra­tar med många som be­fin­ner sig i kris. De som in­te gör det kanske du ska an­gri­pa för pas­si­vi­tet Ma­ria Hal­des­ten.

Stefan Ed­lund (MP)

Svar på le­dar­si­dan! Läs Ma­ria Hal­des­tens svar på si­dan 2.

Ju sma­la­re vi gör nor­men och ju mer vi ef­fek­ti­vi­se­rar, ju fler ham­nar i svå­rig­he­ter vil­ket le­der till kost­na­der ge­nom bort­fall av pro­duk­ti­vi­tet samt för vård och om­sorg.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM/ARKIV

STEFAN ED­LUND (MP).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.