Kärlek och öp­pen­het stär­ker oss

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”Kärlek stop­par in­te ter­ro­ris­ter” (27/5).

TERROR. Erik Hells­born och An­ton Nils­son skri­ver i sin in­sän­da­re att den som in­te lär av histo­ri­en är dömd att uppre­pa den. Det här hål­ler jag full­stän­digt med om och åter­kom­mer till det­ta se­na­re i min in­sän­da­re.

Erik och An­ton an­ty­der att det skul­le va­ra na­ivt och verk­nings­löst att vi­sa kärlek och öp­pen­het ef­ter ett terror­dåd ef­tersom ter­ro­ris­ter­na än­då in­te slu­tar be­gå ter­ror­hand­ling­ar Själ­va syf­tet med att vi­sa kärlek och öp­pen­het är ju främst tänkt att stär­ka oss själ­va och vå­ra öpp­na at­ti­ty­der och vär­de­ring­ar.

FORSKNINGEN HAR LÄRT oss att det finns ett stort vär­de i öpp­na sam­häl­len och att öp­pen­het och kärlek stär­ker kre­a­ti­vi­te­ten och in­no­va­tions­kraf­ten hos ett land. Sve­ri­ge lig­ger i topp tio när det gäl­ler glo­bal kon­kur­rens­kraft, in­no­va­tions­kraft och kre­a­ti­vi­tet och man vet se­dan länge att kre­a­ti­vi­tet och in­no­va­tion är di­rekt kopp­lat till eko­no­mist väl­stånd.

Allt fler fö­re­tag och va­ru­mär­kes­ä­ga­re ser kopp­ling­en mel­lan öp­pen­het och kon­kur­rens­kraft Forskningen vi­sar tyd­ligt att stä­der och geo­gra­fis­ka om­rå­den med öpp­na vär­de­ring­ar, mång­fald och hög to­le­rans at­tra­he­rar mo­der­na till­växt­fö­re­tag, har fler fram­gångs­ri­ka ny­fö­re­ta­ga­re, at­tra­he­rar mer risk­ka­pi­tal och har bätt­re eko­no­misk till­växt.

ÖP­PEN­HET ÄR IN­TE en na­iv in­ställ­ning av ovill­kor­lig god­het som ”Sve­ri­ge­vän­ner­na” ver­kar tro. Öp­pen­het är ett stra­te­giskt för­håll­nings­sätt som krä­ver mod, ef­ter­tan­ke och di­ver­gent tän­kan­de. Om vi där­e­mot lå­ter räds­lan på­ver­ka oss och mö­ter hat med hat så kom­mer vårt sam­häl­le snabbt att sjun­ka som en sten i glo­bal kon­kur­rens­kraft vil­ket är pre­cis vad ter­ro­ris­ter­na vill.

Histo­ri­en har lärt oss vad som hän­der i ett sam­häl­le där räds­lan tar över och där vi bör­jar de­la upp män­ni­skor i ”vi och dom” och den som in­te lärt sig av histo­ri­en är dömd att uppre­pa den.

Mat­hi­as Fren­zel ord­fö­ran­de i Öpp­na Fö­re­tag.

Bild: FREDRIK SANDBERG/TT

EF­TER TERRORDÅDET. Mar­schal­ler som for­mar or­den ”Kär­le­ken vin­ner all­tid” pla­ce­ra­des fram­för blom­mor­na på Ser­gels torg ef­ter terrordådet i Stock­holm i april.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.