Vi mås­te li­ta på forskningen

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Ma­ri­an­ne Ekroth

på ”Kli­mat­för­änd­ring är ba­ra hy­ste­ri”

KLIMAT. Att en ökad mängd kol­di­ox­id bi­drar till jor­dens upp­värm­ning är väl do­ku­men­te­rat. 98 pro­cent av de mest me­ri­te­ra­de forskarna är eni­ga om att män­ni­skan på­ver­kar kli­ma­tet. För­änd­ring­ar­na i vä­der och ne­der­bördsmöns­ter kan ej förklaras på an­nat sätt.

Nu är all ve­ten­skap be­häf­tad med osä­ker­het. Forskarna vet ej till ful­lo hur jor­dens eko – och kli­mat­sy­stem in­te­ra­ge­rar, ej hel­ler allt om hur oli­ka pro­ces­ser på­ver­kar varand­ra. Men de vet till­räck­ligt.

Var och en får ju tro vad den vill om kli­ma­tet, men de be­slut som tas i sam­häl­let mås­te byg­ga på vad forskarna kom­mit fram till.

SIGNATUREN LELLE PÅ­STÅR att CO2 ökar trä­dens till­växt. Är det klar­lagt? Är det mät­bart? Finns be­lägg? Det är ett fak­tum att med en ökad halt av kol­di­ox­id i at­mo­sfä­ren har ex­tremt vä­der bli­vit van­li­ga­re. Ett allt­mer in­sta­bilt klimat kan öde­läg­ga skör­dar och sko­gar även i vårt eget land. Det får bli mitt motar­gu­ment till den even­tu­ellt po­si­ti­va ef­fek­ten.

Det är all­de­les ut­märkt att Per Holmberg ökar med­ve­ten­he­ten i frå­gan, men det be­hövs nå­got mer spek­ta­ku­lärt för att dra igång den sto­ra mas­san. Forskarna har var­nat för all­var­li­ga följ­der i fem­ton år, men någ­ra kraft­ful­la åt­gär­der från po­li­tiskt håll är fort­fa­ran­de in­te att räk­na med. Fo­kus sätts på det som för­vän­tas ge flest rös­ter.

Det forskarna be­fa­rar nu är att upp­värm­ning­en är på väg att ac­ce­le­re­ra, när de ky­lan­de isar­na fort­sät­ter att smäl­ta. Vär­men sät­ter då ock­så fart på jor­dens ut­släpp av me­tan, vil­ket för­vär­rar.

DET GEMENE MAN mås­te in­rik­ta sig på är att en kraf­tig minsk­ning av ut­släp­pen är helt nöd­vän­digt. Det kom­mer att krä­va skynd­sam­ma för­änd­ring­ar men ock­så upp­off­ring­ar av oss al­la.

Ba­ra ge­nom att in­te över­skri­da mo­tor­vä­gar­nas fart­grän­ser, går det att för­hind­ra att hund­ra­tu­sen­tals ton CO2 år­li­gen kom­mer ut i mil­jön.

Gör al­la allt det som är möj­ligt att gö­ra, kom­mer i al­la fall en hel del att bli gjort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.