Sänkt blod­tryck kan räd­da liv

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

HÄL­SA. Högt blod­tryck är den far­li­gas­te risk­fak­torn för stro­ke och lig­ger helt el­ler del­vis bakom hälf­ten av de cir­ka 800 stro­ke­fall som drab­bar hallän­ning­ar var­je år. Nu be­hö­ver fler få blod­trycks­sän­kan­de be­hand­ling för att mins­ka ris­ken att drab­bas av en stro­ke och mer forsk­ning be­hövs.

VARANNAN SVENSK HAR hun­nit få för­höjt blod­tryck till sin pen­sions­dag. Den and­ra hälf­ten får det ef­ter 65 år om de ba­ra le­ver till­räck­ligt länge. Att äld­re får höjt blod­tryck be­ror på att pulsåd­ror­na blir ste­la­re med åren. Sam­ti­digt är symp­to­men van­ligt­vis va­ga och stör in­te i var­da­gen. Om­kring hälf­ten av de som li­der av högt blod­tryck kän­ner in­te till att de är drab­ba­de.

Högt blod­tryck är en myc­ket all­var­lig risk­fak­tor för hjärt-kärl­sjuk­do­mar som stro­ke. Hälf­ten av dem som drab­bas av en stro­ke dör el­ler drab­bas av svå­ra funk­tions­ned­sätt­ning­ar. Många av dem som över­le­ver drab­bas av ett svårt li­dan­de ge­nom för­lam­ning­ar, tal­stör­ning­ar, syn­bort­fall och per­son­lig­hets­för­änd­ring­ar.

Där­för är det myc­ket all­var­ligt att vi har en be­ty­dan­de un­der­be­hand­ling av högt blod­tryck i Sve­ri­ge. I dag får tro­li­gen ba­ra var åt­ton­de per­son med högt blod­tryck rätt be­hand­ling. En un­der­be­hand­ling som får sto­ra kon­se­kven­ser. Ökad för­skriv­ning av rätt blod­trycks­sän­kan­de medicin skul­le kun­na räd­da många liv i Hal­land var­je år.

I Hal­land drab­bas cir­ka 800 per­so­ner av stro­ke var­je år. Men det be­hö­ver in­te va­ra så i fram­ti­den.

UNDERBEHANDLINGEN be­ror san­no­likt på att många in­te tar högt blod­tryck på till­räck­ligt stort all­var i kom­bi­na­tion med en oro för möj­li­ga bi­verk­ning­ar. Där­för be­hövs mer forsk­ning om hur be­hand­ling­en kan in­di­vi­dan­pas­sas för att mins­ka bi­verk­ning­ar­na. Sam­ti­digt står sam­häl­let, läkarkå­ren och forskarna in­för en stor ut­ma­ning när det gäl­ler att för­kla­ra för män­ni­skor hur far­ligt de­ras höga blod­tryck kan va­ra.

STROKEFORSKNINGEN ÄR PÅ god väg, till stor del tack va­re svens­ka fol­kets gå­vor till Hjärt-lung­fon­den. Forskningen kom­mer re­dan un­der de när­mas­te åren att räd­da li­vet på många stro­ke­drab­ba­de och för­bätt­ra livs­kva­li­te­ten för and­ra. Men det räc­ker in­te med att bo­ta stro­ke och la­ga hjär­nan. Vi mås­te ock­så bli bätt­re på att fö­re­byg­ga sjuk­do­men.

I Hal­land drab­bas cir­ka 800 per­so­ner av stro­ke var­je år. Men det be­hö­ver in­te va­ra så i fram­ti­den. Ge­nom att sän­ka hallän­ning­ar­nas blod­tryck kan vi räd­da fler män­ni­sko­liv och und­vi­ka tra­ge­di­er som i dag slår hårt, bå­de mot de som drab­bas och mot de­ras an­hö­ri­ga. Till­sam­mans kan vi be­seg­ra stro­ke.

Kristina Spar­re­ljung

ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re Hjärt­lung­fon­den Nils Wahl­gren

pro­fes­sor i neu­ro­lo­gi Jo­han Sund­ström

pro­fes­sor i epi­de­mi­o­lo­gi

Bild: CLAUDIO BRESCIANI/TT

HÄLSOKONTROLL. Högt blod­tryck är en myc­ket all­var­lig risk­fak­tor för hjärt-kärl­sjuk­do­mar som stro­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.