Ned­lägg­ning­en är ett lag­brott en­ligt fac­ket

Hallands Nyheter - - Varberg - ANNA OSCARSON 010-471 53 71 anna.oscarson@hn.se

Var­bergs kom­mun kan tving­as att be­ta­la ska­de­stånd på grund av att be­slu­tet om att läg­ga ner Bä­ring in­te har för­hand­lats el­ler sam­ver­kats in­nan det fat­ta­des.

Lä­rar­nas Riksförbund och Vi­sion har kal­lat barn- och ut­bild­nings­för­valt­ning­en vid Var­bergs kom­mun till en lo­kal tvis­te­för­hand­ling för brott mot med­be­stäm­man­de­la­gen al­ter­na­tivt kol­lek­tivav­tals­brott.

– Vi an­ser att det var dif­fust när be­slu­tet fat­ta­des. Det finns in­te på pap­per. Man får in­tryc­ket av att de ba­ra har pra­tat sig sam­man mel­lan för­valt­ning­ar­na, sä­ger Sten Hag­berg, Lä­rar­nas Riksförbund.

EN­LIGT STEN HAG­BERG har följd­be­slu­ten av prin­cip­be­slu­tet dis­ku­te­rats, det vill sä­ga vad som ska hän­da med per­so­ner­na som ar­be­tar i re­surstea­met i dag, men ald­rig själ­va prin­cip­be­slu­tet.

– Det är ett rätt så in­gri­pan­de be­slut, sä­ger han.

Eli­sa­beth Sven­ner­stål-jons­son, för­valt­nings­chef barn- och ut­bild­ning, be­kräf­tar att hon fått en kal­lel­se.

– Jag har ing­en tyd­lig bild av vad man tvis­tar om så jag får be att få åter­kom­ma, sä­ger hon.

FACKFÖRBUNDEN YRKAR PÅ all­mänt ska­de­stånd. Vil­ken sum­ma det rör sig om kom­mer de att pre­sen­te­ra un­der för­hand­ling­en som sker den 19 ju­ni.

– Det van­li­gas­te är att så­da­na här för­hand­ling­ar slu­tar med nå­gon form av för­lik­ning. I sista hand går de till ar­bets­dom­stol men det är väl­digt ovan­ligt, sä­ger Sten Hag­berg.

Att tvis­te­för­hand­ling­en på nå­got sätt skul­le få kom­mu­nen att änd­ra be­slu­tet tror han in­te är möj­ligt.

– Vi vill mar­ke­ra. Det är vik­tigt att ha en sam­ver­kans­pro­cess in­nan ett så­dant här be­slut fat­tas.

Bild: ELI­SA­BETH OHLSON WALLIN/ARKIV

KRI­TISK. Sten Hag­berg, Lä­rar­nas Riksförbund, Var­berg, an­ser att be­slu­tet om att läg­ga ner Bä­ring in­te har gått rätt till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.