Var­bergs­fors­ka­re har hit­tat liv i ur­ber­get

ORGANISMER: SKA HA KLA­RAT SIG UT­AN SOLLJUS OCH SYRE Li­te om: Hen­rik Dra­ke

Hallands Nyheter - - Varberg - OLOF SVAHN olof.svahn@hn.se

Un­der fle­ra års tid har Hen­rik Dra­ke, fors­ka­re i mil­jö­veten­skap vid Lin­néu­ni­ver­si­te­tet och bo­satt i Var­berg, sam­lat in och ana­ly­se­rat ur­bergs­pro­ver till­sam­mans med ett forskar­team från Sve­ri­ge, Stor­bri­tan­ni­en och Tyskland.

PROVERNA KOM­MER FRÅN borr­kär­nor från tre plat­ser i Os­kars­hamn och Fors­mark. Och upp­täck­ten är spår av mikro­or­ga­nis­mer, vis­sa från 400 mil­jo­ner år till­ba­ka.

– Vi har hit­tat odis­ku­tab­la be­vis på att liv har fun­nits i des­sa bergar­ter, sä­ger Hen­rik Dra­ke. Och det var över­ras­kan­de att vi hit­ta­de så myc­ket, och i nå­got så van­ligt och trå­kigt som i ur­ber­get.

Mikro­or­ga­nis­mer­na som Hen­rik Hen­rik Dra­kes upp­täckt har det skri­vits myc­ket om. Bland an­nat i Sve­ri­ges Ra­dio, Ny Tek­nik, och på ve­ten­skaps­si­dan Sci­ence Daily. * * * *

ORGANISMERNA SKA OCK­SÅ ha pro­du­ce­rat me­tang­as. Ett vik­tigt till­lägg i vår för­stå­el­se kring mil­jön och växt­hus­gas­ut­släpp, men ock­så för jak­ten ef­ter liv på and­ra pla­ne­ter, me­nar Hen­rik Dra­ke.

Fors­ka­ren Hen­rik Dra­ke har upp­täckt spår av 400 mil­jo­ner år gam­la mikro­or­ga­nis­mer, långt ner i Sve­ri­ges berg­grund. – Det här är än­nu en bric­ka i det sto­ra puss­let, bå­de för li­vets be­gräns­ning­ar på jor­den och på and­ra pla­ne­ter, sä­ger Dra­ke.

”Vi har hit­tat odis­ku­tab­la be­vis på att liv har fun­nits i des­sa bergar­ter”

HEN­RIK DRA­KE

FÖR­UT­SÄTT­NING­AR­NA VER­KAR va­ra på plats och en­ligt Hen­rik Dra­ke är chan­sen stör­re att vi hit­tar liv in­u­ti Mars röda berg än på pla­ne­tens yta. Men då kanske det in­te hand­lar om livs le­van­de mikro­or­ga­nis­mer, ut­an sna­ra­re de­ras grav­plat­ser.

– De här spric­kor­na är per­fek­ta kyr­ko­går­dar för mi­kro­ber, och de kan be­va­ras där i fle­ra mil­jar­der år.

Bild: HEN­RIK DRA­KE

SPÅR AV LIV. En när­bild av de mi­ne­ralkri­stal­ler Hen­rik Dra­ke har ana­ly­se­rat och på dem fanns det spår av liv. Fors­ka­re och pro­jekt­le­da­re i bi­o­lo­gi- och mil­jö­veten­skap på Lin­néu­ni­ver­si­te­tet Ar­be­tar i Stock­holm, längs öst­kus­ten och i Gö­te­borg. Fa­milj: Fru, två barn och två labra­do­rer I en vil­la i Träslöv i Var­berg

Bild: PRIVAT

FORS­KA­REN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.