Ut­red­ning dröj­de för stro­ke­fall

Hallands Nyheter - - Nyheter - PET­TER TARENIUS 010-471 52 46 pet­ter.tarenius@hn.se

Ut­red­ning­en för en stroke­pa­ti­ent för­se­na­des i mer än ett halv­år. Un­der ti­den hann pa­ti­en­ten drab­bas igen. Nu an­mä­ler vår­den sig självt en­ligt lex Ma­ria.

Pa­ti­en­ten sök­te akut vård på Hal­lands sjuk­hus Var­berg i feb­ru­a­ri 2016. Ef­ter un­der­sök­ning­ar vi­sa­de det sig att pa­ti­en­ten drab­bats av stro­ke och fick be­hand­ling.

Ba­ra vec­kor där­ef­ter åter­vän­de pa­ti­en­ten till akut­mot­tag­ning­en med svår hu­vud­värk. Rönt­gen av hjär­nan vi­sa­de tec­ken på stro­ke vil­ket tol­ka­des som den åkom­man som pa­ti­en­ten drab­bats av i feb­ru­a­ri.

DET SKUL­LE DOCK vi­sa sig att hu­vud­vär­ken var en ny stro­ke. Det stod klart i de­cem­ber sam­ma år när pa­ti­en­ten sök­te vård på sjuk­hu­set igen, drab­bad av stro­ke en tred­je gång.

Pa­ti­en­ten bor­de bland an­nat ha fått träf­fa en mer er­fa­ren lä­ka­re kon­sta­te­rar sjuk­hu­set.

– Om ut­red­ning­en gjorts ti­di­ga­re ha­de man even­tu­ellt kun­nat för­hind­ra att pa­ti­en­ten drab­bats av en tred­je stro­ke, sä­ger che­flä­ka­re Son­ny Eder­berg i ett press­med­de­lan­de.

Pa­ti­en­ten bor­de bland an­nat ha fått träf­fa en mer er­fa­ren lä­ka­re kon­sta­te­rar sjuk­hu­set i den in­ter­na ut­red­ning­en av det in­träf­fa­de. Rönt­gen­bil­der­na var otyd­li­ga och ha­de fel­tol­kats.

PA­TI­EN­TEN DRABBADES AV funk­tions­ned­sätt­ning­ar till följd av hän­del­sen. Hal­lands sjuk­hus har nu an­mält för­lop­pet till IVO, In­spek­tio­nen för vård och om­sorg, en­ligt lex Ma­ria.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.