Leg­ham­mar vill se ti­di­ga in­sat­ser

Hallands Nyheter - - Nyheter - YVON­NE PERSSON 010-471 51 84 yp@hn.se

Hal­land har för­ut­sätt­ning­ar att bli en fö­re­gång­a­re när det gäl­ler ar­be­tet med att främ­ja barns och ung­as häl­sa. Det me­nar Halm­stad­po­li­ti­kern Hans Leg­ham­mar, som just av­slu­tat ett två år långt upp­drag som ord­fö­ran­de för en na­tio­nell pro­gram­be­red­ning.

”I dag an­vän­der vi peng­ar­na när ska­dan re­dan är skedd”

HANS LEG­HAM­MAR

Det är Sve­ri­ges kom­mu­ner och lands­ting, SKL, som står bakom upp­dra­get som nu re­sul­te­rat i två rap­por­ter. Den ena be­skri­ver nu­lä­get när det gäl­ler barns och ung­as häl­sa och den and­ra ger för­slag på hur stat, kom­mu­ner och lands­ting kan ut­veck­la sitt ar­be­te.

– Det finns egent­li­gen var­ken brist på peng­ar el­ler kun­skap, men nu be­hö­ver det bli mer ac­tion. I dag an­vän­der vi mer­par­ten av peng­ar­na när ska­dan re­dan är skedd. Vi vill att man vän­der på py­ra­mi­den och fo­ku­se­rar på fö­re­byg­gan­de in­sat­ser, sä­ger Hans Leg­ham­mar.

INSPIRATION HAR BLAND an­nat häm­tats från Ca­na­da, Skott­land och Austra­li­en, där man länge ar­be­tat mer lång­sik­tigt och sam­man­hål­let med frå­gor­na.

– Man har ock­så fo­kus på just ti­di­ga in­sat­ser. I Skott­land får till ex­em­pel 15-20 pro­cent av al­la barn ett sam­ord­nat och ti­digt stöd. Det hand­lar in­te om någ­ra kost­sam­ma in­sat­ser, ut­an om att fånga upp be­ho­ven ti­digt, oav­sett om det hand­lar om dyslexi, ad­hd el­ler so­ci­a­la pro­blem, sä­ger Hans Leg­ham­mar.

En­ligt pro­gram­be­red­ning­en är det fram­för allt stup­rörstän­ket som är det sto­ra pro­ble­met i Sve­ri­ge. Många ak­tö­rer ar­be­tar med barns häl­sa, men säl­lan till­sam­mans.

– För att få en för­änd­ring tror vi att po­li­ti­ker­na mås­te be­stäl­la ett hel­hets­grepp i si­na be­slut och un­der­lät­ta grän­sö­ver­skri­dan­de sam­ar­be­ten, sä­ger Hans.

IN­OM REGION HAL­LAND finns re­dan pla­ner på att ar­be­ta med en så kall­lad häl­so­kom­mis­sion, där barn och unga kan bli ett fo­kus­om­rå­de.

– Män­ni­skor­na som job­bar med des­sa frå­gor finns re­dan, men vi be­hö­ver kopp­la ihop dem. Ex­akt hur kom­mis­sio­nen ska ar­be­ta är in­te helt klart, sä­ger Mats Eriks­son (M), re­gi­on­sty­rel­sens ord­fö­ran­de.

– Hal­land skul­le kun­na bli en fö­re­gång­a­re. Vi är ett la­gom stort län och har re­dan ett bra sam­ar­be­te mel­lan re­gi­o­nen och kom­mu­ner­na, me­nar Hans Leg­ham­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.