Fem frå­gor till Eme­lie Andersson

Hallands Nyheter - - Nyheter - ANN KATRIN NORLING

...in­ne­hålls­stra­teg på di­gi­tal­by­rån Oh My och initiativtagare till ”luft­lön” för med­ar­be­tar­na.

Vad är luft­lön?

– Den som pausar från da­torskär­men och tar en pro­me­nad får 50 kro­nor ext­ra på lö­nen. Vi går till en spe­ci­fik plats i de tre stä­der, Halm­stad, Stock­holm, och Pi­teå, där vi har kon­tor. Med­ar­be­tar­na i var­je stad chec­kar in via en app och går till­ba­ka till kon­to­ret. Pro­me­na­den tar cir­ka tio mi­nu­ter. Vi ver­kar in­om en de­ad­li­ne­tät bransch med myc­ket stress och vill upp­munt­ra med­ar­be­tar­na att pa­u­sa i fris­ka luf­ten.

Hur of­ta får ni läm­na job­bet?

– Vi kan ta luft­löns­pro­me­nad var­je dag men får be­talt max fem gång­er per må­nad. 50-lap­pen är mer en sym­bo­lisk sum­ma. Vi har ett stil­la­sit­tan­de jobb och hop­pas att luft­lö­nen upp­munt­rar till en va­na att kom­ma ifrån bild­skär­men och släp­pa job­bet för en stund.

Är det till­räck­ligt i en stres­sig bransch? – Luft­lö­nen är en del i vårt kon­cept

Oh My La­gom som är en hel­hets­sats­ning mot stress och osund ar­bets­mil­jö. Det är vik­ti­ga frå­gor och jag är glad över att va­ra med i ar­be­tet med att för­bätt­ra ar­bets­mil­jön och fö­re­byg­ga stress­re­la­te­ra­de sjuk­skriv­ning­ar, och fram­för allt att Oh My tar det på all­var, in­te ba­ra snac­kar.

Vad in­går me­ra i kon­cep­tet?

– Bland an­nat en stres­s­ko­la på fy­ra ut­bild­nings­till­fäl­len som lär oss vad stress gör med krop­pen, hur vi hit­tar ba­lan­sen i var­da­gen och ska­par sun­da va­nor. Vårt in­ter­na chatt­pro­gram upp­munt­rar ett par gång­er om da­gen till en kort pa­us och vi har inga onö­di­ga mö­ten.

Hur mår du själv?

– Tack bra, men jag är glad för på­min­nel­sen på chat­ten var­je dag och för­sö­ker ta en run­da ute när jag be­hö­ver ener­gi på ef­ter­mid­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.