Fi­nans­mi­nis­tern sva­rar Gekås­klub­ben

Hallands Nyheter - - Falkenberg - Ma­til­da.carlstrom@hn.se

”In­te sär­skilt många ha­de 40 tim­mar i vec­kan som grun­dan­ställ­ning. Se­dan kanske man får fler tim­mar än­då, men det blir väl­digt osä­kert” MAGDALENA ANDERSSON (S)

fi­nans­mi­nis­ter

Ef­ter fi­nans­mi­nis­tern Magdalena An­ders­sons Gekås­be­sök skic­ka­de fack­klub­ben en öns­ke­lis­ta till re­ge­ring­en. Nu får de svar.

När fi­nans­mi­nis­tern Magdalena Andersson (S) be­sök­te Han­dels fack­klubb på Gekås i mars bad hon dem fun­de­ra på vil­ka frå­gor de vill lyf­ta på riks­dagsni­vå. Nu har fack­klub­bens brev nått re­ge­ring­en.

– Vi sat­te oss ner till­sam­mans och skrev ner vad som är vik­tigt för oss. Det är sa­ker som vi pra­tar myc­ket om överlag, sä­ger Karin Eriks­son, vice ord­fö­ran­de för fack­klub­ben.

BLAND FRÅ­GOR­NA FINNS öns­ke­mål om bätt­re sjukvård, re­ha­bi­li­te­ring och ut­ö­ka­de da­gis­ti­der för kvälls­och helg­ar­be­ta­re. Dess­utom vill klub­ben se hel­stäng­da bu­ti­ker på jul, ny­år och mid­som­mar.

– An­ställ­da in­om han­deln ska ock­så ha möj­lig­het att fi­ra med sin fa­milj. Om kun­der vän­jer sig vid det så an­pas­sar de sig och mås­te in­te hand­la jul­klap­par i sista se­kun­den, sä­ger Karin Eriks­son.

Nu har fi­nans­mi­nis­ter Magdalena Andersson läst fack­klub­bens in­spel. Ef­tersom hon själv har jobbat in­om han­deln, på Kon­sum för 30 år se­dan, kän­de hon igen en del från si­na eg­na er­fa­ren­he­ter vid besöket.

– Jag tyck­te att vi ha­de väl­digt fin ge­men­skap med ar­bets­kam­ra­ter­na och det märk­te jag här ock­så.

Vad tar du med dig från besöket?

– Det var väl­digt trev­ligt att träf­fa fack­klub­bens med­lem­mar. Det var in­tres­sant hö­ra om de­ras ar­bets­si­tu­a­tion och hur man får ihop var­da­gen.

Var det nå­got som för­vå­na­de dig?

– De fas­ta ar­bets­ti­der­na var li­te osäk­ra. In­te sär­skilt många ha­de 40 tim­mar i vec­kan som grun­dan­ställ­ning. Se­dan kanske man får fler tim­mar än­då, men det blir väl­digt osä­kert.

Vad gör du av bre­vet nu?

– Jag frå­ga­de dem ”om ni var fi­nans­mi­nist­rar, vad skul­le ni gö­ra då?” Då fick jag många bra idéer. Vi be­hö­ver stär­ka sjuk­vår­den. Vi har även till­satt ett stat­ligt stöd för att hål­la barnom­sor­gen öp­pen un­der obe­kväm ar­bets­tid. Och frå­gan om att hål­la Sve­ri­ge stängt un­der stor­hel­ger­na?

– Det var en ny tan­ke för mig. Det får jag fun­de­ra på.

KARIN ERIKS­SON FICK ett gott in­tryck av fi­nans­mi­nis­tern. Besöket bör­ja­de med att fack­klub­ben vi­sa­de fi­nans­mi­nis­tern sin ar­bets­plats.

– Se­dan träf­fa­des vi på vårt kon­tor och dis­ku­te­ra­de de här frå­gor­na och hur vi job­bar. Hon var väl­digt ny­fi­ken på allt runt om­kring och ställ­de många frå­gor.

Vad hop­pas ni hän­der nu?

– Jag hop­pas att vi kan sam­ver­ka och för­änd­ra på nå­got sätt. Gi­vet­vis kan vi in­te trol­la och fixa allt över en dag, men om vi job­bar till­sam­mans och hjälps åt kan det all­tid bli bätt­re.

Kom­mer ni hål­la fort­satt kon­takt?

– Hon sa di­rekt att om vi kom­mer på nå­got mer är det ba­ra att hö­ra av sig.

MA­TIL­DA CARLSTRÖM

Bild: OLA FOLKESSON/ARKIV

MINISTERBESÖK. I mars be­sök­te fi­nans­mi­nis­ter Magdalena Andersson Gekås fack­klubb. ”Jag fick många bra idéer”, sä­ger hon.

Bild: PRIVAT

FAC­KET VI­SAR RUNT. Fre­dric Malm­ström, Mat­ti­as Oscars­son, Magdalena Andersson (S), Karin Eriks­son med so­nen Mio Åkes­son och Sa­rah Kärr­brand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.