Fo­kus på äl­dres fram­tid

Hallands Nyheter - - Falkenberg - LENA LYXELL 010-471 52 68 lena.lyxell@hn.se

Pro­fil­bo­en­den och intrapre­nad var ord som of­ta fö­re­kom när kom­mun­full­mäk­ti­ge ha­de sitt maj­sam­man­trä­de.

Fram­ti­dens äldre­omsorg en­ga­ge­ra­de många le­da­mö­ter och den står i fo­kus för en ut­red­ning som so­ci­al­för­valt­ning­en ge­nom­för. Bak­grun­den till de­bat­ten på full­mäk­ti­ge­mö­tet var en mo­tion från op­po­si­tions­rå­det Per Svensson (S). Han vill att so­ci­al­nämn­den ska ut­re­da för­ut­sätt­ning­ar­na för att star­ta pro­fil­bo­en­de i kom­mu­nal re­gi. Ett pro­fil­bo­en­de ska speg­la in­tres­sen och livs­stil hos de bo­en­de. Han vill ock­så att for­men intrapre­nad ska tes­tas. Det in­ne­bär bland an­nat att per­so­nal får stör­re möj­lig­het att på­ver­ka och dri­va pro­jekt in­om sin verk­sam­het.

– Jag vill att den pågående ut­red­ning­en om äldre­omsor­gens fram­tid även ska tit­ta på möj­lig­het att ha pro­fil­bo­en­de i kom­mu­nen, sa Per Svensson.

SOCIALNÄMNDENS ord­fö­ran­de Rie Bou­lund (M) för­kla­ra­de att den ut­red­ning som ge­nom­förs och som ska va­ra klar i ju­ni tit­tar på hur för­ut­sätt­ning­ar­na kom­mer att för­änd­ras fram till 2030.

– Vi tit­tar på oli­ka bo­en­de­for­mer. Vi har till ex­em­pel tit­tat på bo­en­de­for­men trygg­hets­bo­en­de plus, men det är vi in­te rik­tigt fram­me med än­nu. I Fal­ken­berg tit­tar vi på in­di­vi­du­el­la be­hov. Ett pro­fil­bo­en­de är mer av ett kol­lek­tiv­tänk, men även äld­re är in­di­vi­der och vill bli be­hand­la­de som in­di­vi­der, fort­sat­te Bou­lund.

– Jag blir led­sen när Rie Bou­lund över­tol­kar pro­fil­bo­en­de. Det be­ty­der in­te kol­lek­ti­vism. Vi vill ha pro­fil­bo­en­den för att kom­ma bort från in­sti­tu­tio­na­li­se­ring, sa Per Svensson.

MÅNGA LE­DA­MÖ­TER be­rät­ta­de om stu­die­be­sök på äldre­bo­en­den som de va­rit med om. Någ­ra av dem ha­de va­rit i Dan­mark, and­ra på Tjörn.

– Från besöket på Tjörn tog vi med oss hur per­so­na­len an­pas­sar si­na ar­bets­ti­der ef­ter de be­hov som finns på äldre­bo­en­det, sa Rie Bou­lund.

Hon be­rät­ta­de för le­da­mö­ter­na att ett stort pro­blem i dag in­om äldre­omsor­gen är tom­ma plat­ser. I Ul­la­red finns till ex­em­pel fem tom­ma plat­ser och i Ätran tre plat­ser.

Hon för­kla­ra­de ock­så att intrapre­nad re­dan tes­tats i Fal­ken­berg, men att det in­te fun­ge­rat. Shlo­mo Ga­vie (C) me­na­de att det finns för­de­lar och nack­de­lar med intrapre­nad.

– En nack­del är att det lätt blir en kom­pro­miss mel­lan eko­no­mi och kva­li­té vil­ket kan le­da till kon­flik­ter.

Ef­ter en lång de­batt blev det vo­te­ring. En ma­jo­ri­tet gick på kom­mun­sty­rel­sens för­slag och kon­sta­te­ra­de att det ge­nom­förs en ut­red­ning om äldre­omsor­gen som in­ne­fat­tar mo­tio­nä­rens för­slag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.