Löfven: En grund för säk­ra­re be­slut

Tre av fy­ra un­der­sök­ta en­sam­kom­man­de tro­li­gen över 18

Hallands Nyheter - - Sverige/världen - Fot­not: Eva he­ter egent­li­gen nå­got an­nat.

De förs­ta me­di­cins­ka ål­ders­be­döm­ning­ar­na av en­sam­kom­man­de asyl­sö­kan­de vi­sar att en över­väl­di­gan­de ma­jo­ri­tet av dem tro­li­gen är över 18 år.

På Mi­gra­tions­ver­ket är man in­te för­vå­nad, ef­tersom de un­der­sök­ta ung­do­mar­na hör­de till en grupp där ål­dern var svår att be­stäm­ma.

– Ut­lå­tan­det är ing­et ut­slags­gi­van­de be­vis­me­del ut­an en pus­sel­bit till den ut­red­ning vi själ­va har ge­nom­fört, sä­ger Daniel Sa­le­hi, pro­cess­le­da­re på Mi­gra­tions­ver­ket.

När Mi­gra­tions­ver­ket häm­tat in munt­lig be­vis­ning från en en­sam­kom­man­de asyl­sö­kan­de om hans el­ler hen­nes ål­der, men gör be­döm­ning­en att den in­te är till­räck­lig för att be­slu­ta om per­so­nen i frå­ga san­no­likt är un­derå­rig, kan myn­dig­he­ten be­stäl­la en rätts­me­di­cinsk un­der­sök­ning.

Des­sa un­der­sök­ning­ar an­sva­rar Rätts­me­di­ci­nal­ver­ket för, och nu re­do­vi­sas de förs­ta fär­di­ga ut­lå­tan­de­na, to­talt 581 styc­ken. I 442 av des­sa be­dö­mer Rätts­me­di­ci­nal­ver­ket att re­sul­ta­tet ”ta­lar för att den un­der­sök­ta är 18 år el­ler äld­re”.

Att en så stor an­del av de fär­di­ga ut­lå­tan­de­na vi­sar på att de un­der­sök­ta asyl­sö­kan­de tro­li­gen är äld­re än 18 år för­vå­nar in­te Daniel Sa­le­hi. Myn­dig­he­ten har ju re­dan gjort en ”na­tur­lig se­lek­te­ring” såsom pro­ces­sen är upp­byggd, sä­ger han.

– De me­di­cins­ka ål­ders­be­döm­ning­ar­na görs ju ba­ra i ären­den där Mi­gra­tions­ver­ket be­dö­mer att den be­vis­ning som finns in­te är till­räck­lig.

– Ha­de samt­li­ga en­sam­kom­man­de ge­nom­gått en me­di­cinsk ål­ders­be­döm­ning ha­de re­sul­ta­tet san­no­likt sett an­norlun­da ut och gett ett kraf­tigt ut­slag åt det and­ra hål­let, fort­sät­ter han.

När ut­lå­tan­det är fär­digt ska den asyl­sö­kan­de och den­nes of­fent­li­ga bi­trä­de få ta del av det, så att de kan ar­gu­men­te­ra ju­ri­diskt för vil­ket be­vis­vär­de det ska till­mä­tas. Först ef­ter det kan ären­det av­gö­ras.

Stats­mi­nis­ter Stefan Löfven (S) an­ser att det är bra att möj­lig­he­ten med ål­ders­be­döm­ning finns. Re­sul­ta­tet av de förs­ta be­döm­ning­ar­na ser han in­te som ett be­lägg för att de haft rätt som kri­ti­se­rat myn­dig­he­ter och re­ge­ring för att va­ra na­i­va när det gäl­ler god­ta­gan­de av ål­der.

– Nej, men där­e­mot är det bra att kun­na be­stäm­ma mer pre­cist med den här möj­lig­he­ten. Det var där­för vi vil­le det. Det finns en osä­ker­het och det har vi va­rit fullt in­för­ståd­da med, men frå­gan är på vil­ka grun­der man ska av­gö­ra det. Nu har vi en grund för myn­dig­he­ter­na att fat­ta säk­ra­re be­slut, det är bra, sä­ger stats­mi­nis­tern.

To­talt har hit­tills un­ge­fär 4 200 be­ställ­ning­ar skic­kats från Mi­gra­tions­ver­ket till Rätts­me­di­ci­nal­ver­ket, som be­dö­mer att de nu kom­mer kun­na han­te­ra ut­lå­tan­de­na i allt snab­ba­re takt.

För Eva, som är verk­sam­hets­chef på ett Hvb-hem i Stock­holms­om­rå­det, är be­ske­det att många av de un­der­sök­ta en­sam­kom­man­de asyl­sö­kan­de bar­nen tro­li­gen är över 18 år in­te nå­gon ny­het.

– Det är in­te så kons­tigt. Vi har reg­ler som gör att män­ni­skor lju­ger för att få ut det bäs­ta av sitt liv. Det är en över­lev­nads­in­stinkt.

Sam­ti­digt är det in­te HVB­hem­mets sak att be­dö­ma ung­do­mar­nas ål­der, ut­an Mi­gra­tions­ver­ket, po­äng­te­rar Eva.

–Vi kan ibland tän­ka att den här ung­do­men nog är över 18 år. De är unga män­ni­skor, det är in­te som att de är 30–40 år, ut­an många gång­er är det gräns­fall. Vi be­hand­lar ju al­la som att de är min­derå­ri­ga om de sä­ger det.

Någ­ra av ung­do­mar­na på Hvb-hem­met, som nu kom­mer att skic­kas vi­da­re till ett vux­en­bo­en­de, har fått av­slag och kom­mer att ut­vi­sas in­om någ­ra må­na­der.

Ef­tersom de är så kort tid det hand­lar om ha­de Eva ve­lat att ung­do­mar­na ha­de kun­nat bo kvar på bo­en­det där de kan tas om hand av per­so­nal som re­dan kän­ner dem.

–Vi trod­de att vi skul­le ar­be­ta med in­teg­ra­tion, nu hjälper vi ung­do­mar som har pa­ni­kång­est för att de ska skic­kas hem. Eri­ka Nek­ham/tt

Lars Lars­son/tt

FOTO: JANERIK HENRIKSSON/TT

In­te för­vå­nad. ”Eva” är verk­sam­hets­chef på ett Hvb­hem i Stock­holms­om­rå­det. Re­gel­ver­ket upp­ma­nar unga en­sam­kom­man­de att lju­ga om sin ål­der, an­ser hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.