Kaj Lin­na släppt: ”Nu är det över”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Kaj Lin­na, som döm­des till livs­tids fäng­el­se för rån­mor­det i Ka­la­mark, släpps fri i vän­tan på do­men i hov­rät­ten.

– Nu är det över, sä­ger han till NSD.

Kaj Lin­na släpps ur fäng­el­se i vän­tan på dom. Pi­teå-tid­ning­en ha­de en reporter hos Kaj Lin­na in­ne på häk­tet. Re­por­tern var på plats när Lin­na fick be­sked om fri­släp­pan­det. Det gick upp för ho­nom vad som var på gång när han såg sin sys­ter hop­pa upp och jub­la ut­an­för häk­tets föns­ter.

– Man kan in­te tol­ka det på ett an­nat sätt, sa­de Kaj Lin­na till Pi­teå­tid­ning­en och bör­ja­de grå­ta.

Väl ut­an­för häk­tet vän­de sig Kaj Lin­na till de jour­na­lis­ter som vän­ta­de på ho­nom.

–Vad ska jag sä­ga? Det var väl bra att det blev så här. Det känns li­te om­tum­lan­de. Jag är glad. Nu är det över, sä­ger han till NSD.

Rätts­ex­per­ten Sven-erik Al­hem ut­går från att Lin­na kom­mer fri­as helt när do­men med­de­las den 15 ju­ni.

– Det var helt för­ut­säg­bart. Man kan ald­rig trol­la med knä­na när det gäl­ler be­vis­ning och i det här fal­let var det näst in­till ge­nant be­vis­ning, sä­ger han.

Kaj Lin­na tror in­te att do­men kom­mer att änd­ras till ett tids­be­stämt straff. Det vo­re en skymf mot off­ren, tyc­ker han.

– Det vo­re för sta­ten att dra sig un­dan sitt an­svar.

När han får en frå­ga om vil­ket ska­de­stånd han tän­ker krä­va sva­rar han 20–25 mil­jo­ner kro­nor. (TT)

FOTO: KRISTER STENLUND/FOLKBLADET VÄSTERBOTTEN

Kaj Lin­na kra­mas om av sin sys­ter Carita Post­ma Kau­ko­sa­lo se­dan han släppts ur häk­tet i Umeå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.