”Ba­ra bör­jan på li­dan­det”

Allt fler ci­vi­la dö­das i kam­pen mot IS ”Krig är en fruk­tans­värt blo­dig fö­re­te­el­se”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen - So­fia Eriks­son/tt

USA:S pre­si­dent Do­nald Trump har lo­vat att ”bom­ba ski­ten” ur ex­tre­mist­grup­pen IS.

Men i flyg­rä­der­nas spår föl­jer ock­så fler rap­por­ter om ci­vi­la döds­fall i Irak och Sy­ri­en.

Be­ro­en­de på vem man frå­gar skil­jer sig upp­gif­ter­na kraf­tigt åt om hur många som har dö­dats.

Bom­ben väg­de 227 ki­lo och släpp­tes över en bygg­nad i Mo­sul där ira­kis­ka styr­kor fått syn på två av Isla­mis­ka sta­tens (IS) prick­skyt­tar. Då­ligt vä­der ha­de dock stop- pat den Usa-led­da al­li­ans som käm­par mot IS från att över­va­ka om­rå­det och när bygg­na­den kol­lap­sa­de dog över 100 ci­vi­la som man ha­de mis­sat be­fann sig där.

Al­li­an­sen har ta­git på sig an­sva­ret, men i en ut­red­ning från det ame­ri­kans­ka för­svars­hög­kvar­te­ret Pen­ta­gon fram­hålls att det var spräng­äm­nen som pla­ce­rats ut av IS som fick bygg­na­den att ra­sa.

– Krig är en fruk­tans­värt blo­dig fö­re­te­el­se. Det finns ing­en hu­ma­ni­tär kli­niskt ren krigs­fö­ring, ut­an så fort man ger sig in i krig, även om det är mot onds­kan per­so­ni­fi­e­rad i IS, kom­mer det att bli väl­digt myc­ket li­dan­de och för­lus­ter, även bland ci­vi­la, sä­ger Ro­bert Eg­nell, pro­fes­sor på För­svars­hög­sko­lan.

USA:S för­svars­mi­nis­ter Jim Mat­tis sa­de ny­li­gen att ci­vi­la döds­fall är ound­vik­ligt i kam­pen mot IS, men han häv­dar ock­så att USA gör allt för att und­vi­ka dem.

En­ligt al­li­an­sen har över 450 ci­vi­la dö­dats i Sy­ri­en och Irak se­dan flyg­bomb­ning­ar­na in­led­des 2014. Men en­ligt Air­wars, en Lon­don­ba­se­rad or­ga­ni­sa­tion som kart­läg­ger bomb­ning­ar­na, har minst 3 681 ci­vi­la dött – drygt åt­ta gång­er fler. Pen­ta­gon till­ba­ka­vi­sar de upp­gif­ter­na.

Sy­ris­ka män­ni­sko­rättsob­ser­va­to­ri­et (SOHR) häv­dar att 225 ci­vi­la dog i al­li­an­sens flyg­rä­der i Sy­ri­en ba­ra un­der pe­ri­o­den 23 april–23 maj i år. Det är det högs­ta an­tal ci­vi­la döds­fall som SOHR re­gi­stre­rat un­der en fyra­vec­kors­pe­ri­od se­dan al­li­an­sens bom­b­kam­panj in­led­des.

– Att siff­ror­na skil­jer sig åt be­ror del­vis på oli­ka sätt att räk­na, där Pen­ta­gon en­bart job­bar med be­kräf­ta­de döds­fall. And­ra or­ga­ni­sa­tio­ner har bätt­re kon­tak­ter på mar­ken men gör ock­så upp­skatt­ning­ar ba­se­ra­de på kun­skap om hur många som bor i ett om­rå­de, hur många som sak­nas och så vi­da­re, sä­ger Ro­bert Eg­nell.

– Se­dan har oli­ka or­ga­ni­sa­tio­ner såklart oli­ka in­tres­sen av att de­la med sig av in­for­ma­tion. Och det lig­ger in­te i Pen­ta­gons in­tres­se att räk­na för högt.

Rap­por­ter­na om ci­vi­la döds­fall har ökat den se­nas­te ti­den, vil­ket har lett till frå­gor om huruvi­da pre­si­dent Trumps or­der att ”ut­plå­na” IS bi­dra­git till den ne­ga­ti­va ut­veck­ling­en – nå­got Pen­ta­gon för­ne­kar. Oav­sett så har bomb­ning­ar­na ökat.

Un­der årets förs­ta fy­ra må­na­der skic­ka­des 50 pro­cent fler bom­ber mot Is-mål i Sy­ri­en och Irak än un­der sam­ma pe­ri­od 2016 – 14 192 i år jäm­fört med 9 442 året in­nan, en­ligt det ame­ri­kans­ka flyg­vap­nets central­kom­man­do.

Eg­nell be­skri­ver en stra­te­gi som trots allt va­rit för­sik­tig, där al­li­an­sen an­fal­lit från luf­ten och lång­samt byggt upp lo­ka­la styr­kor på mar­ken som ska vin­na kri­get mot IS.

– Det har bör­jat ge ef­fekt, IS är or­dent­ligt till­ba­katryckt. Ur en hu­ma­ni­tär syn­punkt har det än­då va­rit po­si­tivt att man har lå­tit det ta tid. Men när slut­stri­der­na när­mar sig finns risk för otå­lig­het från bå­da si­dor, och där tror jag ba­ra att vi har sett bör­jan på li­dan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.