6 frå­gor till Eli­za­beth Feurst som va­rit med i tv-pro­gram­met ”Gift vid förs­ta ögon­kas­tet”.

Hallands Nyheter - - Livets Gång - ULLAMI NYHUUS-WIRÉN 010-471 51 41 um­nw@hn.se

ÅL­DER: 59 år.

BOR: På Li­din­gö. (Upp­vux­en i Un­na­ryd – het­te Fa­ger­berg på den ti­den.)

FA­MILJ: Två vux­na barn, en son och en dot­ter.

PÅ NATTYGSBORDET: "Sam­tal på­går" av Ti­i­na Ne­va­la och Hen­rik Karls­son.

1. Gift vid förs­ta ögon­kas­tet är en pro­gram­se­rie som har or­sa­kat många dis­kus­sio­ner. Vad var det som loc­ka­de dej att vil­ja va­ra med? – Jag har följt de två ti­di­ga­re sä­song­er­na och be­stäm­de mig re­dan i sä­song ett att ”det här skul­le jag vil­ja va­ra med i”. Jag tyc­ker att ex­pe­ri­men­tet är spän­nan­de. Går det att ”mat­cha” två per­so­ner med hjälp av fy­ra ex­per­ter så att en kär­leks­re­la­tion upp­står? Jag är sing­el, sö­ker kär­le­ken och en var­ak­tig djup re­la­tion, har pro­vat på dejting i oli­ka for­mer – så jag vil­le pro­va det här sät­tet.

2. Ex­per­ter­na i pro­gram­met tyck­te att du och Mats var den bäs­ta match­ning­en. Förs­ta gång­en ni sågs var när ni gif­te er – hur kän­des det? – Jag tyc­ker att jag och Mats var en bra match­ning. Jag gif­te mig med Mats vid förs­ta ögon­kas­tet. Jag såg en lång man som såg glad ut – check på det! 3. Ka­me­ror­na är ju med i många si­tu­a­tio­ner. Hur var det att ha al­la runt om­kring sig un­der in­spel­ning­en?

– För mig har det ald­rig va­rit nå­got pro­blem. Jag glöm­de snabbt att jag blev fil­mad och kun­de va­ra mig själv he­la ti­den.

4. Du är själv sam­talscoach in­om psy­ko­syn­tes. Hjälp­te er­fa­ren­he­ter­na från ditt yr­ke dej att han­te­ra allt som hän­de un­der in­spel­nings­ti­den? Var lär­de du dej om dej själv? – Jag är över­ty­gad om att min roll som sam­talscoach bland an­nat har bi­dra­git till att jag är och har va­rit mig själv i al­la lä­gen un­der den här ti­den. Jag har god själv­upp­fatt­ning och är van vid att han­te­ra si­tu­a­tio­ner som upp­står i li­vet. Na­tur­ligt­vis är det lät­ta­re att till­han­da­hål­la verk­tyg i rol­len som coach och hur de kan an­vän­das än att an­vän­da dem själv, men jag för­sö­ker le­va som jag lär. 5. Du och Mats val­de varand­ra i slut-et men le­ver in­te läng­re till­sam­mans. Med fa­cit i hand – var det än­då värt att va­ra med? – Jag och Mats val­de att fort­sät­ta va­ra gif­ta ef­ter att ex­pe­ri­men­tet tog slut i mit­ten av ok­to­ber – vi skil­de oss i feb­ru­a­ri. Att va­ra med i ”Gift vid förs­ta ögon­kas­tet” har va­rit bå­de ro­ligt, spän­nan­de, kons­tigt, ut­ma­nan­de men fram­för allt har det för mig va­rit en per­son­lig ut­veck­ling väl värd att få gö­ra. Jag är ex­tremt nöjd med min in­sats och väl­digt stolt över att ha va­rit med i se­ri­en. ”I lo­ve my li­fe!”

6. Du är upp­växt i Un­na­ryd. Vil­ken kon­takt har du med Hal­land i dag? – Jag har li­ten kon­takt med Un­na­ryd i dag.

Bild: JANNE DANIELSSON/SVT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.