Snabb, stor, su­perblank ka­me­ra­mo­bil

Hallands Nyheter - - Väder & Vind - EVA WIESELGREN @wieselgren på Twit­ter

Den tar bil­der in­nan du hin­ner tryc­ka på av­tryc­ka­ren. Och vill du bätt­ra på smin­ket el­ler sät­ta in kon­tak­lin­ser är bak­si­dan en spe­gel.

När jag bör­jar tes­ta So­nys nya mobil är jag mest ny­fi­ken på ka­me­rans funk­tio­ner. Den har nå­got som kal­las su­per slow­mo­tion som ver­kar spän­nan­de. Den kan spe­la in 960 bildru­tor i se­kun­den, vil­ket ger ext­ra lång­sam upp­spel­ning.

DET FINNS INBYGGDA in­struk­tio­ner på skär­men. Först tror jag att jag ska kun­na sty­ra vad som blir slow­mo­tion un­der in­spel­ning­en. Men rik­tigt så är det in­te. Jag kan sät­ta på funk­tio­nen, men in­te be­stäm­ma hur länge den ska va­ra. Det blir in­te mer än fem se­kun­ders upp­spel­ning i su­per slow­mo­tion.

Det mot­sva­rar un­ge­fär en fem­te­dels se­kund i verk­lig­he­ten. Att gö­ra som det står i in­struk­tio­nen och ”tryc­ka i rätt ögon­blick” är myc­ket svårt. Men med många för­sök och li­te tur kan det bli fan­tas­tis­ka små film­klipp.

DOCK ÄR DET­TA mer en kul grej att le­ka med än en an­vänd­bar funk­tion för den som fil­mar.

Då är en an­nan fi­ness i Xperia XZ Pre­mi­ums ka­me­ra till stör­re nyt­ta.

Den spe­lar in så snart ka­me­ran är på. När du tryc­ker på ka­mer­a­knap­pen el­ler skär­men för att ta bil­den gör det ing­et om du mis­sar rät­ta ögon­blic­ket li­te. Ka­me­ran pre­sen­te­rar fy­ra bil­der, någ­ra tag­na in­nan du tryck­te av. Du kan väl­ja bäs­ta bil­den.

Och bil­der­na ser bra ut på den myc­ket sto­ra och myc­ket skar­pa skär­men.

Bil­der­na är 19 me­ga­pix­el. Skär­men har 4K-upp­lös­ning.

Det här är en mobil med max­ad pre­stan­da, ibland över­dri­vet max­ad. Jag har svårt att se nyt­tan av att den kan lad­da ned da­ta med 1 Gb­ps när det in­te finns mo­bil­nät med stöd för den has­tig­he­ten.

SO­NYS NYA TOPPMODELL är li­te av en skryt­mo­bil. Den har ett lyx­igt ut­se­en­de. Den är täckt av glas även på bak­si­dan. Den är myc­ket blank.

He­la bak­si­dan är en spe­gel. Det blir myc­ket re­flex­er när jag är ute i so­len och al­la fin­gerav­tryck syns tyd­ligt. Men det är in­te alls dumt att all­tid ha en spe­gel med sig.

Jag tyc­ker mo­bi­len med sin 5,5 tums skärm är för stor och att den är hal att hål­la, sär­skilt när jag fo­to­gra­fe­rar. Jag är nä­ra att tap­pa den fle­ra gång­er.

Där­e­mot be­hö­ver jag in­te va­ra rädd att den ska bli våt, för den har bra vat­ten­tå­lig­het.

Vill du ha en jät­tes­tor, snabb, ele­gant andro­id­mo­bil med myc­ket bra ka­me­ra så är Xperia XZ Premium ett ut­märkt val.

Bild: EVA WIESELGREN

SUPERSVÅRT. Att fånga rätt fem­te­dels se­kund är in­te lätt. Hun­den trött­na­de un­der för­sö­ken. Men när det lyc­kas blir det coo­la klipp med ext­ra lång­sam slow­mo­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.