Grov ut­vis­ning när Don­kor gav igen

Hallands Nyheter - - Hallands Nyheter 2 - MAT­TI­AS NILS­SON 010-471 53 42 mat­ti­as.nils­son@hn.se

U21-mat­chen mot Trel­le­borgs FF blev hän­del­se­rik för Richard Don­kor. Dels blev han mål­skytt, men fick även ett rött kort. – Utvis­ning­en är grov, sä­ger do­ma­ren Emil Persson från Lands­kro­na. Där­för ris­ke­rar han även av­stäng­ning i Su­pe­ret­tan.

”Det blir sä­kert en tids­be­grän­sad av­stäng­ning som gäl­ler från all fot­boll. Jag vet in­te hur det fun­ge­rar om de hin­ner ha mö­te in­nan Helsing­borgs­mat­chen”

Fal­ken­bergs FF:S 2-1-vinst mot Trel­le­borgs FF på Vånga­val­len i mån­dags fick en bit­ter ef­ter­smak. Richard Don­kor, som ti­di­ga­re gjort 1-0 på straff för FFF, fick rött kort re­dan i 24:e mi­nu­ten. Gha­na­nen gjor­de en ef­ter­släng på Jo­han Bran­ne­falk i TFF.

– Han ham­na­de i dis­pyt med en för­sva­ra­re. Dis­py­ten slu­tar med att han knuf­far Trel­le­borgs­spe­la­ren i brös­tet och han fal­ler om­kull. Där­för får han det röda, be­rät­tar Emil Persson.

DOMARE PERSSON FÅR in­te ut­ta­la sig om det blir av­stäng­ning även i Su­pe­ret­tan. Där hän­vi­sar han till Svens­ka fot­boll­för­bun­det, men han sä­ger: – Det kom­mer skri­vas rap­port och av­stäng­ning vän­tar i fles­ta fall.

JO­NAS AXELDAL, TRÄ­NA­RE i FFF, ger sin syn på vad som hän­de:

– Som jag ser det blir Don­kor iväg­knuf­fad gans­ka or­dent­ligt. Ty­värr kon­trol­le­rar han sig in­te ut­an re­a­ge­rar och ger igen. Det är ing­en all­var­lig hän­del­se, men till­räck­ligt för att det ska ge­ne­re­ra i ett rött kort. In­te så myc­ket att sä­ga om ut­an ba­ra ac­cep­te­ra och hop­pas Richard tar lär­dom av det.

FFF:S A-LAG, SOM ti­di­ga­re un­der sä­song­en dra­git på sig en mängd gu­la och röda kort, har inga av­stäng­ning­ar in­för näs­ta match mot Helsing­borgs IF. Men frå­gan är om Richard Don­kors straff hin­ner trä­da i kraft?

– Det blir ju au­to­ma­tisk av­stäng­ning i U21. Se­dan kom­mer dom i må­let, di­sci­plin­nämn­den ska sä­ga sitt. Det blir sä­kert en tids­be­grän­sad av­stäng­ning som gäl­ler från all fot­boll. Jag vet in­te hur det fun­ge­rar om de hin­ner ha mö­te in­nan Helsing­borgs-mat­chen, sä­ger Axeldal.

Fal­ken­bergs FF ha­de med bo­fas­ta A-lags­spe­la­re som Per Karls­son, Jo­han Las­sa­gård, och Enock Kwak­wa.

JO­NAS AXELDAL trä­na­re Fal­ken­bergs FF

Klub­ben top­par se­ri­en fö­re Ut­sik­tens BK. På nio mat­cher har man ta­git 19 po­äng.

Bild: KRISTER ANDERSSON

FICK SYNA RÖTT. Richard Don­kor drog på sig en grov ut­vis­ning i FFF:S U21-match mot Trel­le­borgs FF. Där­för ris­ke­rar gha­na­nen att även mis­sa mat­cher i Su­pe­ret­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.