Duplan­tis ut­ta­gen till VM

Hallands Nyheter - - Sporten - CARL GÖRANSSON/TT

17 år, världs­et­ta – och nu även klar för VM. Ar­mand Duplan­tis är ut­ta­gen till som­ma­rens fri­id­rotts­mäs­ter­skap i Lon­don. – Han hop­par så otro­ligt bra, sä­ger Karin Tor­ne­klint.

Se­dan ti­di­ga­re var fem ma­ra­ton­lö­pa­re ut­tag­na och på tis­da­gen för­dubb­la­de för­bunds­kap­te­nen den svens­ka truppen med fem nya namn.

Bland de Vm-kla­ra finns nu ock­så 17-åri­ga stav­hopps­ko­me­ten Ar­mand Duplan­tis, fort­fa­ran­de världs­et­ta ut­om­hus i år ef­ter 5,90-hop­pet i Aus­tin i april. Ett bu­sen­kelt val för Tor­ne­klint, med tan­ke på Duplan­tis sen­sa­tio­nel­la ut­veck­ling.

– Han är ju mer el­ler mind­re född stav­hop­pa­re, men det är väl­digt im­po­ne­ran­de. Han kom­mer att täv­la gans­ka spar­samt i lands­la­get i som­mar, men VM vill ha ab­so­lut va­ra med på, sä­ger hon.

IN­FÖR VM SER det ut som att den svens­ka fri­id­rotts­publi­ken i al­la fall får en möj­lig­het att stif­ta när­ma­re be­kant­skap med Lou­i­si­a­na-bon Duplan­tis. Den 7 ju­li av­görs lagsm i Borås och Ar­mand Duplan­tis väntas täv­la för Upsa­la IF då, even­tu­ellt ef­ter att ha täv­lat i Di­a­mond Le­a­gue-ga­lan i Lau­san­ne kväl­len in­nan. Se­na­re i ju­li ska Duplan­tis, som den gång­na hel­gen blev fy­ra i Di­a­mond Le­a­gue-de­bu­ten, ock­så va­ra med i ju­ni­or-em i ita­li­ens­ka Gros­se­to.

Öv­ri­ga nya namn i den svens­ka Vm-truppen:

Daniel Ståhl, dis­kus: ...tvåa i världs­års­bäs­ta­lis­tan och har re­dan kas­tat läng­re än 68 me­ter i tre täv­ling­ar. Sve­ri­ges störs­ta me­dalj­hopp med drygt två må­na­der till VM.

Fredrik Samu­els­son, ti­o­kamp: ...8172 po­äng i hel­gens täv­ling i Göt­zis in­ne­bar per­son­bäs­ta med näs­tan 300 po­äng. 22-åri­ge Samu­els­son är där­med fem­ma ge­nom ti­der­na i Sve­ri­ge.

Me­raf Bah­ta, 1 500 me­ter: ...är ut­ta­gen på 1 500, men det är in­te sä­kert att det blir den di­stan­sen hon spring­er i VM. Bah­ta är även ak­tu­ell på 5 000 och 10 000, men klart är att 1 500 och 10 000 in­te går att kom­bi­ne­ra på grund av täv­lings­sche­mat.

Fan­ny Roos, ku­la: ...li­te i skymun­dan av de svens­ka me­dal­jö­rer­na blev Roos fy­ra i in­om­hus-em i vå­ras. Även ut­om­hus­sä­song­en har bör­jat bra och Roos har för­bätt­rat per­son­bäs­tat till 17,62.

KARIN TOR­NE­KLINT RÄK­NAR med att det till slut blir runt 25 blå­gu­la fri­id­rot­ta­re i Lon­don. Förhoppningen är att truppen in­te ska läm­na VM ut­an me­dalj.

– Vi vill verk­li­gen ta nå­gon me­dalj. Just nu ser det väl­digt ljust ut med tan­ke på att Ar­mand är världs­et­ta, Daniel världs­tvåa och Me­raf världs­et­ta (på 10 000). Även om det är ti­digt på sä­song­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.