As­sist­kung­en med till U21-EM

FOT­BOLL: ELI­AS­SON VAR SKRÄLLEN I FÖRBUNDSKAPTENENS TRUPP

Hallands Nyheter - - Sporten - An­ders Flink 010-471 52 44 ∙ an­ders.flink@hn.se

Snac­ka om suc­cé! Niclas Eli­as­son har in­te spe­lat en en­da U21-lands­kamp. Än­då blev All­svens­kans as­sist­kung ut­ta­gen i den svens­ka lands­lags­trup­pen till U21-EM.

– Det var ingen­ting jag tänk­te på när sä­song­en star­ta­de, er­kän­ner Niclas, ef­ter tis­dags­trä­ning­en med IFK Norr­kö­ping. Fast för­hopp­ning­ar­na har väl steg­rats i takt med att det gått så bra i All­svens­kan.

Ef­ter ut­tag­ning­en jubla­de han för­stås: ”Ett jät­telyft, det ska bli fan­tas­tiskt kul!”

Niclas Eli­as­son vann Su­pe­ret­tans as­sist­li­ga med Fal­ken­bergs FF, när klub­ben tog kli­vet upp i All­svens­kan för fy­ra år se­dan.

Nu gör han li­ka stor suc­cé i Norr­kö­ping. På el­va mat­cher har det bli­vit två mål och åt­ta mål­gi­van­de pass­ning­ar.

Jäm­för det med Fff-året, då det blev en full­träff och el­va as­sist – på 30 mat­cher...

– Det har rul­lat på bra, bå­de för mig och för la­get, sä­ger Niclas, en smu­la blyg­samt.

Bil­jet­ten in till Em-truppen blev ett be­tyg så gott som nå­got på att den boll­trol­lan­de yt­ter­mitt­fäl­ta­ren har klass nog för sto­ra upp­gif­ter.

– Niclas är den en­da som är ny i truppen. Han är med av två an­led­ning­ar: dels hans form, sen är han en spe­la­re som kan bry­ta vårt tra­di­tio­nel­la möns­ter, sa för­bunds­kap­ten Hå­kan Ericson när han pre­sen­te­ra­de truppen.

– Det finns tan­kar att vi ska lig­ga med en bred yt­ter i vis­sa mat­cher och då är Niclas det ab­so­lut bäs­ta al­ter­na­ti­vet.

Eli­as­son har fått stort för­tro­en­de från trä­na­ren Jens Gustafs­son och va­rit med från start i al­la Norr­kö­pings mat­cher.

– Mesta­dels till väns­ter på mitt­fäl­tet, sä­ger Niclas, som kom till Norr­kö­ping i som­ras, ef­ter någ­ra tyng­re år i AIK.

Det blev snålt med spel­tid. Eli­as­son åk­te in och ut i la­get.

– Men jag ång­rar in­te den ti­den och är in­te be­svi­ken. Jag lär­de mig myc­ket, bå­de som spe­la­re och män­ni­ska och blev men­talt star­ka­re, sä­ger han.

JENS GUSTAFS­SON fyl­ler i: – Från Fff-ti­den kän­ner vi ho­nom som den gla­de och prat­sam­me kil­len. Nu har han mog­nat, bli­vit mer vux­en, in­sett vik­ten av att ta an­svar och rät­ta be­slut, för sig själv och för la­get.

– Niclas har ut­veck­lats bå­de på och ut­an­för pla­nen och han är i al­la högs­ta grad värd att få en plats till U21-EM.

Eli­as­son ta­lar sig varm om IFK Norr­kö­ping.

– Det är en fa­mil­jär stäm­ning med en grym sam­man­håll­ning i la­get. På sam­ma sätt som det var i FFF.

OCH HAN FÖL­JER för­stås hur det går för sin mo­der­klubb.

– Jag har koll på re­sul­ta­ten, men det blir in­te så många match­kol­lar. Of­ta kroc­kar det med Norr­kö­pings spelsche­ma.

21-åri­ge Eli­as­son har trim­mat sin kropp ut­an att för den skull bli av med snabb­he­ten.

– Jag har nog lagt på mig sju-åt­ta ki­lo musk­ler till se­dan jag läm­na­de FFF, sä­ger han. Inga proff­san­bud från ut­lan­det?

– In­te vad jag vet. Min agent Ni­ma Mo­dir skö­ter den bi­ten och jag vill in­te ve­ta nå­got för­rän det hand­lar om nå­got kon­kret, sä­ger Niclas.

NU ÅTER­STÅR DET två all­svens­ka mat­cher för Norr­kö­ping, in­nan Em-även­ty­ret drar igång, med lands­lags­sam­ling näs­ta tis­dag i Helsing­borg. Sen vän­tar trä­nings­match mot Dan­mark in­nan Em­slut­spe­let in­leds den 16 ju­ni.

– Vi bör­jar mot Eng­land och de lär väl ha ett starkt gäng, tip­par Niclas.

Se­dan vän­tar mö­ten mot Po­len (19 ju­ni) och Slo­va­ki­en (22 ju­ni) för Sve­ri­ge, som är re­ge­ran­de mäs­ta­re.

KOLL PÅ BOLL. För­re Fff:aren Niclas Eli­as­son har haft en ma­ka­lös förs­ta tred­je­del i All­svens­kan. ”Hans för­må­ga att slå sin mot­stån­da­re en mot en och kom­ma myc­ket hög klass”, sä­ger för­bunds­kap­te­nen Hå­kan Ericson.

Bild: PE­TER HOLGERSSON

till in­läggs­lä­gen med pre­ci­sion hål­ler

Bild: JOHANNA LUND­BERG

NÖJD TRÄ­NA­RE. Jens Gustafs­son kun­de no­te­ra tre spe­la­re från IFK Norr­kö­ping i Em-truppen; Niclas Eli­as­son, Li­nus Wahlqvist och Filip Da­ger­stål.

Bild: MICHAEL ERICHSEN

SVÅRFÅNGAD. Från sin yt­ter­mitt­fälts­plats har Niclas Eli­as­son skic­kat in åt­ta bol­lar som om­vand­lats till mål för Norr­kö­ping.

Bild: JOHANNA LUND­BERG

SKRÄLLEN. Num­mer 19 – Niclas Eli­as­son. Yt­ter­mitt­fäl­ta­ren var den sto­ra över­rask­ning­en i Hå­kan Eric­sons Em-trupp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.