Sten­son: ”Fler som kän­ner igen mig på Ica”

GOLF: VÄRLDSFEMMAN RE­DO FÖR NOR­DEA MASTERS

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Hen­rik Sten­son har verk­li­gen kom­mit hem den här vec­kan. Det var här på skåns­ka Bar­se­bäck som allt bör­ja­de för den svens­ke världsfemman, även om de förs­ta golfsla­gen slogs på Gull­bringa GK ut­an­för Gö­te­borg.

– Kul att vi är till­ba­ka här i Bar­se­bäck. Även om det in­te är klub­ben jag re­pre­sen­te­rar nu för ti­den, var det här jag väx­te upp och har spe­lat det mesta av min golf un­der åren här i Sve­ri­ge, sä­ger Hen­rik Sten­son ef­ter ett trä­nings­pass på rang­en.

DET ÄR FÖRS­TA gång­en Sten­son är hem­ma i Sve­ri­ge för att spe­la golf se­dan hans ma­ka­lö­sa 2016. I ju­li skrev han histo­ria när han via se­gern i Bri­tish Open blev den förs­te svens­ke herr­gol­fa­ren att vin­na en ma­jor­täv­ling. I au­gusti tog han Os­sil­ver och i no­vem­ber säk­ra­de Sten­son to­tal­se­gern på Eu­ro­pa­tou­ren. I de­cem­ber till­de­la­des han dess­utom Svens­ka Dag­bla­dets bragd­guld för ma­jor­se­gern på Royal Troon. Har du märkt nå­gon skill­nad i intresset för dig även ut­an­för Golfs­ve­ri­ge?

– Ja, till viss del. Ab­so­lut. Det är väl kanske fler som kän­ner igen mig nu när jag går på Ica än vad det var ti­di­ga­re. Fö­re 2013 fram­för allt var det väl kanske mer gol­fa­re som om Alex Norén ha­de koll på vem Hen­rik Sten­son var. Nu är det väl li­te mer ge­ne­rellt – bå­de i Idrottssve­ri­ge och kanske i Sve­ri­ge ge­ne­rellt sett. Li­te mer på­pas­sad är man väl, sä­ger Sten­son.

Det är när Hen­rik Sten­son spe­lar den svens­ka Eu­ro­pa­tour­täv­ling­en Nor­dea Masters, som bör­jar på tors­dag, som han upp­le­ver sin mest hek­tis­ka vec­ka på året med en mängd åta­gan­den. Att stäl­la upp för svensk golf ser Sten­son som nå­got gi­vet.

– Ab­so­lut. Det är ett an­svar som kom­mer med den po­si­tio­nen jag har haft un­der gans­ka många år.

STEN­SON HAR ALD­RIG vun­nit den svens­ka Eu­ro­pa­tour­täv­ling­en. Två andra­plat­ser är hans främs­ta re­sul­tat och närmast var han 2005 då han för­lo­ra­de i särspel mot Mark Hens­by, Austra­li­en, på Kungs­äng­en. – Det är nå­got som ha­de va­rit trev­ligt att läg­ga till re­sumén. Se­dan är det kanske en av de svå­ra­re vec­kor­na att pre­ste­ra fullt ut med tan­ke på att det är en gans­ka rö­rig vec­ka runt om­kring.

Trots att han sö­ker nå­got ef­ter for­men slu­ta­de Sten­son trea i de brit­tis­ka Pga-mäs­ter­ska­pen i sön­dags på Wen­tworth. En stor­täv­ling som istäl­let vanns av lands­man­nen Alex Norén. Är den färs­ke världs­åt­tan Norén nu ”högs­ta hön­set” på Sten­sons hem­ma­plan?

– Vi kan väl ro­ta fram nå­gon po­kal (Open-po­ka­len) vi kan po­le­ra av om vi be­hö­ver bräc­kas till­ba­ka li­te,

Sä­song­en 2016 in­ne­höll ma­jor­se­ger, Os-sil­ver och bragd­guld. Ett år som gav eko även ut­an­för Golfs­ve­ri­ge för Hen­rik Sten­son. – Det är väl kanske fler som kän­ner igen mig nu när jag går på Ica, sä­ger den svens­ke världsfemman in­för Nor­dea Masters på Bar­se­bäck.

”Alex har spe­lat fan­tas­tiskt det sista året. Kul att han har eta­ble­rat sig i den hög­re de­len av världs­ran­king­en”

HEN­RIK STEN­SON

”Det är ett an­svar som kom­mer med den po­si­tio­nen jag har haft un­der gans­ka många år”

HEN­RIK STEN­SON

om att stäl­la upp för svensk golf

sä­ger Sten­son med ett le­en­de.

Sten­son och Norén kom­mer att gå i sam­ma boll un­der de två förs­ta da­gar­na av täv­ling­en (tors­dag– fre­dag). Svensk­du­on får säll­skap av fjol­årsvin­na­ren Matt­hew Fitz­pa­trick, Eng­land.

– Alex har spe­lat fan­tas­tiskt det sista året. Han har vun­nit fem gång­er på Eu­ro­pa­tou­ren och det vi­sar hur bra Alex har spe­lat. Kul att han har eta­ble­rat sig i den hög­re de­len av världs­ran­king­en. Det är spän­nan­de att föl­ja.

DANIEL KIHLSTRÖM

Bild: EMIL LANGVAD

LUGN I STORMEN. Hen­rik Sten­son ser av­spänd ut in­för Nor­dea Masters på Bar­se­bäck, hans mest hek­tis­ka golf­vec­ka på året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.