”Box­ning­en kom­mer all­tid att va­ra störst”

Hallands Nyheter - - Sporten - DA­VID HJORTER TT

Mma-spor­ten har växt sig stor bå­de i Sve­ri­ge och i res­ten av värl­den. Men den är in­te den störs­ta kamp­spor­ten en­ligt box­nings­stjär­nan Ba­dou Jack. – Box­ning­en kom­mer all­tid att va­ra störst, sä­ger 33-åring­en.

I sön­dags be­seg­ra­de Mma-faj­tern Alex­an­der Gustafs­son bra­si­li­a­na­ren Glo­ver Teix­ei­ra in­för full­sat­ta läk­ta­re vid en Ufc-ga­la i Glo­ben i Stock­holm.

Idrot­ten där fle­ra kamp­sport­sätt är tillåt­na har ska­pat sig sup­port­rar i he­la värl­den, in­te minst i Sve­ri­ge, ge­nom täv­lings­or­ga­ni­sa­tio­nen UFC.

SÅ PASS STOR att det ser ut som att den ti­di­ga­re box­nings­världs­mäs­ta­ren Floyd May­weat­her Jr, ame­ri­ka­nen som är en le­gen­dar in­om spor­ten, ska mö­ta MMA:S af­fisch­namn, ir­län­da­ren Co­nor Mcgre­gor, i box­nings­ring­en.

– Mcgre­gor har ing­en chans. Vem som helst vet vem som kom­mer vin­na mat­chen, det är in­te det som är gre­jen. Det är mer ”smart bu­si­ness” än sports­lig stor­match och kom­mer ge­ne­re­ra hund­ra mil­jo­ner dol­lar för Floyd, sä­ger Jack, som har May­weat­her som pro­mo­tor, och fort­sät­ter:

– Box­ning­en kom­mer all­tid va­ra störst, kanske in­te i Sve­ri­ge men res­ten av värl­den. Det ser man på ”pay per vi­ew”-siff­ror­na (tv-tit­tar­siff­ror­na). Jag ser ing­en kon­kur­rens, det är som fot­boll och ishoc­key el­ler bas­ket och golf. Jag ser inga lik­he­ter mel­lan UFC och box­ning, det är två oli­ka ”fan­ba­se”.

DEN 33-ÅRI­GE SVENSKEN, upp­växt på Sö­der­malm i Stock­holm men nu bo­satt i Las Ve­gas i USA, är fyr­fal­dig Wbc-världs­mäs­ta­re i su­per­mel­lan­vikt.

Ef­ter den oav­gjor­da mat­chen mot eng­els­man­nen Ja­mes De­ga­le i ja­nu­a­ri val­de han att by­ta till en tyng­re vikt­klass, lätt tung­vikt.

– Pla­nen är att box­as om Vm-ti­teln, an­ting­en mot Nat­han Cle­ver­ley från Wa­les (mäs­ta­re in­om or­ga­ni­sa­tio­nen WBA) el­ler Wbc-mäs­ta­ren Ado­nis Ste­ven­son (Ka­na­da). Om den (mat­chen mel­lan May­weat­her och Mcgre­gor) blir av så kom­mer jag box­as på ”un­der­card” (på sam­ma ga­la). För­hopp­nings­vis kan jag få nå­gon av de mot­stån­dar­na (Cle­ver­ley el­ler Ste­ven­son). Det ryk­tas om sep­tem­ber, men ing­et är klart, sä­ger Jack.

Bild: MA­JA SUSLIN

NYA MÅL. Den fyr­fal­di­ge Wbc-världs­mäs­ta­ren Ba­dou Jack har ny­li­gen bytt vikt­klass till lätt tung­vikt och sik­tar mot en match om Vm-ti­teln.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.