Ek­wall vän­der blad i kar­riä­ren

Hallands Nyheter - - Sporten - FREDRIK JANLIND 031-62 40 00 fredrik.janlind@gp.se

Han fick gå från TV4 men nu har Patrick Ek­wall fått nytt tv­jobb. Pro­fi­len är klar för Disco­ve­ry och de­ras Os-sänd­ning­ar. – Ing­et som jag ha­de för­vän­tat mig, sä­ger han.

I sep­tem­ber fick Patrick Ek­wall be­ske­det att han in­te fick för­längt med TV4. Ef­ter 23 år var hans kar­riär på tv-ka­na­len över.

Se­dan dess har han fri­lan­sat och jobbat för ett spel­bo­lag där han fått sitt eget Tv-pro­gram ”Ek­wall Show”. Un­der tis­da­gen kom be­ske­det att Disco­ve­ry-grup­pen vär­vat ho­nom för att job­ba med det kom­man­de vin­ter-os.

– Patrick är ju väl­digt duk­tigt på det han gör. Han till­hör det bäs­ta i Sve­ri­ge och är en er­fa­ren och duk­tig jour­na­list och så­da­na har vi all­tid nyt­ta av, in­te minst med tan­ke på OS. Han går rakt in i det la­get, sä­ger Disco­ve­rys sport­chef Emir Os­man­be­go­vic i ett press­med­de­lan­de.

Ek­wall kom­mer att få en re­por­ter­roll un­der OS och rap­por­te­ra från de oli­ka spor­ter­na. Att han skul­le få jobb hos Disco­ve­ry och de­ras Os-sats­ning var ing­et han kun­de tro på för­hand.

– Det här var ing­et som jag ha­de för­vän­tat mig. Jag tänk­te att jag var så van­sin­nigt för­knip­pad med TV4 ef­ter al­la år där. Jag var rädd att de and­ra ka­na­ler­na skul­le av­stå och in­te ta in mig. Så på det vi­set är jag bå­de glad och tack­sam. Det ska bli skit­kul att få gö­ra di­rekt­sänd tv från sto­ra eve­ne­mang igen, sä­ger han till Af­ton­bla­det och fort­sät­ter.

Nå­gon bit­ter­het mot TV4 har han in­te i dag.

– Nej. Ab­so­lut in­te. Helt är­ligt så re­so­ne­rar jag in­te i så­da­na ter­mer. Det ska ba­ra bli för­ban­nat kul och det är ing­et bulls­hit från ett press­med­de­lan­de ut­an san­ning­en.

Os-el­den i Py­e­ong­chang tänds 9 feb­ru­a­ri 2018.

Bild: DANIEL STILLER

NYA TAG. Ef­ter 23 år på TV4 fort­sät­ter Patrick Ek­wall nu i Disco­ve­ry-grup­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.