Woods ber om ur­säkt ef­ter gri­pan­det

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Ti­ger Woods satt och sov bakom rat­ten och när po­li­sen väck­te ho­nom viss­te han in­te var han var. Det fram­går av en po­lis­rap­port kring gri­pan­det av gol­fens ti­di­ga­re världs­et­ta.

Po­li­sen på­träf­fa­de Ti­ger Woods när bi­len, som fort­fa­ran­de var igång, ha­de stan­nat i hö­ger kör­fält. En­ligt rap­por­ten som släpp­tes på tis­da­gen ha­de Woods ock­så ”ex­tremt lång­samt och sludd­rigt tal” ef­ter att han bli­vit väckt. Det fram­går ock­så att han var sam­ar­bets­vil­lig, men ha­de svårt att gå och hål­la ögo­nen öpp­na. Ti­di­ga­re har Woods sagt att det var en ”ovän­tad re­ak­tion på två re­cept­be­lag­da lä­ke­me­del” som gjor­de att han greps, miss­tänkt för att ha kört bil un­der på­ver­kan av otillåt­na sub­stan­ser.

WOODS PÅTRÄFFADES I när­he­ten av sin bo­stad i Ju­pi­ter, Flo­ri­da, ti­digt på mån­dags­mor­go­nen lo­kal tid. I ett ut­ta­lan­de ber han om ur­säkt och sä­ger att han tar på sig fullt an­svar.

”Jag vill att all­män­he­ten ska ve­ta att al­ko­hol in­te var in­blan­dat. Det som hän­de var en ovän­tad re­ak­tion på två re­cept­be­lag­da lä­ke­me­del. Jag in­såg in­te att bland­ning­en av lä­ke­me­del ha­de på­ver­kat mig så kraf­tigt.”

WOODS SÄ­GER ATT han sam­ar­be­ta­de fullt ut med po­li­sen och att han ska gö­ra allt i sin makt för att det in­te ska hän­da igen.

”Jag skul­le vil­ja be om ur­säkt av he­la mitt hjär­ta till min fa­milj, vän­ner och fans. Jag för­vän­tar mig mer av mig själv.”

Någ­ra tim­mar ef­ter att den 41-åri­ge ame­ri­ka­nen greps släpp­tes han fri, en­ligt ESPN, se­dan han skrift­ligt ga­ran­te­rat att han kom­mer att in­fin­na sig i rät­ten när det är dags att be­stäm­ma even­tu­el­la på­följ­der.

POLISFOTO. I sam­band med gri­pan­det fo­to­gra­fe­ra­des golfspe­la­ren av po­li­sen i Flo­ri­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.