Pitts­burgh vann förs­ta fi­na­len

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Pitts­burgh vann den förs­ta Stan­ley Cup-fi­na­len mot Nashvil­le med 5–3. Trots en hi­sto­risk skott-tor­ka. – Vi för­tjä­na­de egent­li­gen in­te den här se­gern, sä­ger Pa­tric Hör­nqvist till Af­ton­bla­det.

Det re­ge­ran­de mäs­tar­la­get i Nhl-ishoc­keyn fick in­te iväg ett en­da skott på mål i den and­ra pe­ri­o­den. Det har ald­rig hänt i en Stan­ley Cup-fi­nal se­dan skott på mål bör­ja­de räk­nas sä­song­en 1957–1958.

Pitts­burgh gick till en 3–0-led­ning i den förs­ta pe­ri­o­den. Se­dan dröj­de det 37 mi­nu­ter in­nan de ens fick iväg ett skott på mål.

– Vi spe­la­de verk­li­gen in­te bra. De var myc­ket snab­ba­re och rör­de puc­ken myc­ket bätt­re och vi fick ba­ra ja­ga i två pe­ri­o­der kän­des det som. Att det gick just 37 mi­nu­ter ut­an att vi sköt någ­ra skott no­te­ra­de vi kanske in­te i bå­set, men att vi in­te ska­pa­de någ­ra chan­ser märk­te man ju, sä­ger Hör­nqvist.

EF­TER DRYGT 13 mi­nu­ter i tred­je pe­ri­o­den ha­de Nashvil­le hun­nit ikapp Pitts­burgh mål­mäs­sigt. Med drygt tre mi­nu­ter kvar av mat­chen släpp­te skott-tor­kan för Pitts­burgh då Ja­ke Gu­ent­zel fick iväg ett skott på en kont­ring – som gick i mål.

Med mi­nu­ten kvar slog Nick Bo­ni­no in puc­ken i tom bur, hans and­ra mål för kväl­len.

– Vi för­tjä­na­de egent­li­gen in­te den här se­gern, de var bätt­re än oss, men vi hit­ta­de ett sätt att vin­na och får va­ra nöj­da med det. Det är vad det går ut på, sä­ger Hör­nqvist.

– Vi är dock helt in­för­ståd­da med att vi mås­te spe­la myc­ket bätt­re än så här i fort­sätt­ning­en. An­nars blir det väl­digt svårt.

HÖR­NQVIST GJOR­DE COME­BACK ef­ter en hand­ska­da som hål­lit ho­nom bor­ta se­dan den förs­ta se­mi­fi­na­len mot Ot­ta­wa.

– Det var fan­tas­tiskt ro­ligt att va­ra till­ba­ka på isen. Man får in­te så många chan­ser i li­vet att spe­la Stan­ley Cup-fi­nal, sä­ger han.

TOM KASSE. Pitts­burg­hs Nick Bo­ni­no fi­rar det av­gö­ran­de må­let som gjor­des i öp­pen bur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.