Två konst­nä­rer i sam­ma fa­milj

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - OSKAR CARLSSON 010-471 5150 oc@hn.se

Ett sam­spel mel­lan trygg­het och otrygg­het – det blir re­sul­ta­tet när konst­närspa­ret Hall­berg stäl­ler ut till­sam­mans.

– Vi har ställt ut här minst fy­ra gång­er ti­di­ga­re, sä­ger Mo­ni­ca Hall­berg.

Hon och ma­ken Lars Hall­berg gör of­tast se­pa­ra­tut­ställ­ning­ar och de­ras ut­tryck och stil är väl­digt oli­ka. Men ibland, som nu, vi­sar de sin konst till­sam­mans.

– Jag job­bar ju myc­ket med det öpp­na land­ska­pet, mil­jön där vi är bo­sat­ta och dess oli­ka dag­rar, sä­ger Lars och syf­tar på na­tu­ren kring Trön­ninge i Halm­stad där pa­ret bor.

HANS AKRYLMÅLNINGAR rik­tar lju­set mot ho­ri­son­ten och kon­tras­ten mel­lan him­mel och jord. Speg­ling, Skym­ning, Släp­ljus, Vin­ter – är någ­ra av tit­lar­na på Lars tav­lor. Mo­ni­ca å and­ra si­dan, stäl­ler män­ni­skan i cent­rum. Hen­nes tex­til­verk går på dju­pet kring ak­tu­el­la äm­nen och be­rät­tel­ser i vår om­värld. Svar­ta fåg­lar är åter­kom­man­de mo­tiv.

– De kan ver­ka som män­ni­skor, men ock­så som en sym­bol för flykt, be­rät­tar Mo­ni­ca.

ETT AN­NAT MO­TIV som hon gär­na åter­kom­mer till är den be­slö­ja­de kvin­nan.

– Kvin­nan bakom slö­jan in­tres­se­rar mig och jag skul­le gär­na vil­ja ve­ta mer om hen­nes tan­kar.

En av Mo­ni­cas tav­lor fö­re­stäl­ler

”Du vi­sar en tryg­ga­re värld” KONSTNÄREN MO­NI­CA HALL­BERG om ma­ken Lars Hall­bergs konst

en grupp per­so­ner som trängs i en båt på öp­pet hav. Det är svårt att in­te dra pa­ral­lel­ler. Jag upp­le­ver din konst som väl­digt mörk, hål­ler du med?

– Ja, men det man ser och hör i värl­den är mörkt, sä­ger Mo­ni­ca.

Ver­ken ploc­kas upp ur kas­sar­na och läggs på gol­vet ut­med väg­gar­na. Pa­ret för­be­re­der den ut­ställ­ning som nu finns att se i Sp­ar­banks­hal­len i Fal­ken­berg. Mo­ni­ca har gjort en skiss över hur tav­lor­na ska hänga och Lars be­rät­tar att de bru­kar kom­ma bra över­ens när de ar­be­tar till­sam­mans.

DE HAR VA­RIT gif­ta se­dan 1969, har tre barn ihop och barn­barn på det. Lars var konst­när re­dan när det träf­fa­des, men Mo­ni­ca som ti­di­ga­re ar­be­ta­de som sjuk­skö­ters­ka, blev det först 1980. Jag frå­gar om de­ras konst kom­plet­te­rar varand­ra. Mo­ni­ca vän­der sig mot Lars:

– Du vi­sar en tryg­ga­re värld, sä­ger hon.

– Ja, jag må­lar det tryg­ga och du skild­rar det otryg­ga, sva­rar Lars och bå­da skrat­tar lätt.

UT­STÄLL­NING­EN ÖPP­NA­DE I mån­dags och ver­ken vi­sas se­dan fram till 29 ju­ni. Ut­ställ­ning­en ar­ran­ge­ras av Mel­lers­ta Hal­lands Konst­för­e­ning som i år fi­rar 50 år.

”Ja, jag må­lar det tryg­ga och du skild­rar det otryg­ga”

LARS HALL­BERG

Bild: OSKAR CARLSSON

TEXTIL OCH AKRYL. HN träf­far det gif­ta konst­närspa­ret Mo­ni­ca och Lars Hall­berg när de för­be­re­der sin ge­men­sam­ma ut­ställ­ning som nu går att se i Sp­ar­banks­hal­len i Fal­ken­berg.

DEN RÖDA CYKELN. Mo­ni­ca Hall­berg

SPEG­LING. Lars Hall­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.