Nic­kel­back är till­ba­ka med Feed the machi­ne

MU­SIK: KANADENSISKA BAN­DET LADDAR MED NY SKI­VA OCH TURNÉ

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MA­RIA HALL/TT

Un­der någ­ra år har det va­rit tyst från Nic­kel­back. Nu kom­mer ett nytt al­bum, och en om­fat­tan­de turné, men först till sen vår el­ler ti­dig som­mar 2018 sik­tar ban­det på att kom­ma till Sve­ri­ge.

– Det nya al­bu­met är äk­ta Nic­kel­back, sä­ger Ry­an Pea­ke, gi­tar­rist i ban­det.

SE­NAST BAN­DET SLÄPP­TE ny mu­sik var 2014 då al­bu­met No fix­ed ad­d­ress med hits som What are you wai­ting for? och Ed­ge of a re­vo­lu­tion kom ut. Till det nya al­bu­met har re­dan fle­ra sing­lar släppts, bland an­nat ti­tel­spå­ret Feed the machi­ne som kom i feb­ru­a­ri.

– Lå­ten var ett en­kelt val som förs­ta sing­el, det var den en­da som var klar, sä­ger ba­sis­ten Mi­ke Kro­e­ger som till­sam­mans med Ry­an Pea­ke

och sång­a­ren Chad Kro­e­ger är på be­sök i Sve­ri­ge.

Ban­det be­skri­ver sitt ni­on­de al­bum som en åter­kopp­ling till de

ti­di­gas­te al­bu­men, som släpp­tes un­der 90-ta­let.

– Det är ett rik­tigt roc­kal­bum, sä­ger Ry­an Pea­ke.

Un­der de se­na­re al­bu­men har Nic­kel­back ex­pe­ri­men­te­rat mer och lekt med mu­si­ken, men band­med­lem­mar­na sä­ger att de gått till­ba­ka till sitt ur­sprung­li­ga sound med de nya lå­tar­na.

– Just ef­tersom vi vil­le vi­sa på det rik­ti­ga rocksoun­det var jag li­te osä­ker på vår and­ra sing­el, Song on fi­re. Den är ju mer av en bal­lad, och kanske in­te ex­akt den låt som be­skri­ver al­bu­met bäst, sä­ger Ry­an Pea­ke.

MEN TROTS VISS osä­ker­het sä­ger han och Mi­ke Kro­e­ger att de släpp­ta sing­lar­na ta­gits emot väl. De po­äng­te­rar dock att det en­dast är de in­bit­na fan­sen som lyss­nar nu, och att det först är se­na­re som res­ten bör­jar lyss­na på mu­si­ken.

Ef­ter TT:S in­ter­vju vän­tar en ex­klu­siv lyss­ning av det nya al­bu­met för ett an­tal ut­val­da fans på Spo­ti­fys kon­tor i Stock­holm, nå­got Ry­an Pea­ke och Mi­ke Kro­e­ger ser myc­ket fram emot.

– Det här är fak­tiskt min fa­vo­rit­del när man släp­per ett al­bum, vän­tan på vad fan­sen ska sä­ga, sä­ger Mi­ke Kro­e­ger och kny­ter hän­der­na li­te ner­vöst i knät.

I som­mar vän­tar en stor turné för ban­det, men fram till ok­to­ber kom­mer de ba­ra att spe­la i Nor­da­me­ri­ka. Ef­ter de spel­ning­ar­na vill ban­det kom­ma till Eu­ro­pa, och sik­tar på att gö­ra en kon­sert i Sve­ri­ge un­der sen vår el­ler ti­dig som­mar näs­ta år.

BAN­DET HAR TI­DI­GA­RE ba­ra gjort tre spel­ning­ar i lan­det, två i Stock­holm och en i Gö­te­borg. Spe­ci­ellt bra min­nen har de av att spe­la i Glo­ben, en are­na de sä­ger är olik al­la and­ra.

– Det finns ing­en an­nan i värl­den som har en så­dan form, det är spän­nan­de, sä­ger Mi­ke Kro­e­ger.

– Spel­ning­ar­na här har all­tid va­rit väl­digt ro­li­ga. Publi­ken är som van­ligt fan­tas­tisk, tilläg­ger Ry­an Pea­ke.

Han be­skri­ver vil­jan att lyss­na på mu­sik som grund­läg­gan­de, nå­got som finns hos al­la män­ni­skor, oav­sett var i värl­den de be­fin­ner sig.

– Spe­ci­ellt kul är det att fram­fö­ra lå­tar som How you remind me och Burn it to the ground, då hör och ser man verk­li­gen hur publi­ken re­a­ge­rar och sjung­er till­ba­ka till oss, sä­ger Ry­an Pea­ke.

Bild: RICHARD BELAND

ÅTER­VÄN­DER TILL RÖTTERNA. Nic­kel­back star­ta­des i Ka­na­da 1995 och be­står av trum­mi­sen Daniel Adair, gi­tar­ris­ten Ry­an Pea­ke, sång­a­ren Chad Kro­e­ger och hans bror, ba­sis­ten Mi­ke Kro­e­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.