Mag­gio och Kör­berg till Eb­bots mu­sik­pro­gram

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - TT

Det blir stjärnspäc­kat på sjön när Eb­bots ark får pre­miär i SVT i höst. Tom­my Kör­berg, Ve­ro­ni­ca Mag­gio och Ola Sa­lo finns bland de som tol­kar låtfa­vo­ri­ter till­sam­mans med Eb­bot Lund­berg.

I det kom­man­de mu­sik­pro­gram­met Eb­bots ark i SVT bju­der ar­tis­ten Eb­bot Lund­berg in ar­tist­kol­le­gor som får ta med sig lå­tar som be­tytt myc­ket för dem i li­vet och fram­fö­ra eg­na tolk­ning­ar. Pro­gram­met spe­las in på bå­ten TS West­kust och var­je av­snitt av­slu­tas med en kon­sert in­för publik.

NU ÄR DET klart vil­ka ar­tis­ter som gör Eb­bot säll­skap på bå­ten. Mi­ri­am Bry­ant, Ve­ro­ni­ca Mag­gio, Kap­ten Röd, Ane Brun, Tom­my Kör­berg, Lo­reen, Adam Påls­son, Joy M’bat­ha, Las­se Holm, Per Andersson, Lo­ney De­ar, Re­bec­ca & Fio­na, Ola Sa­lo, Huru­la och An­ni­ka Nor­lin kom­mer att sy­nas i ru­tan till­sam­mans med den ti­di­ga­re Sound­track of our Li­ves-front­man­nen.

”Det ska bli ga­let ro­ligt att få ge mig ut på sjön med min gam­le vän Eb­bot! När jag tän­ker på det är Eb­bot

per­fekt som sjö­kap­ten. Han är ju bå­de ka­ris­ma­tisk och trygg. Skul­le han ge en or­der skul­le jag de­fi­ni­tivt gö­ra mitt bäs­ta att ly­da den”, sä­ger Ola Sa­lo i ett press­med­de­lan­de från SVT.

EB­BOT LUND­BERG SJÄLV ser fram emot att lä­ra kän­na de­lar ur den svens­ka ar­tis­te­li­ten.

”Det blir en bra mix av skå­di­sar, mu­si­ker och ko­mi­ker och jag är ny­fi­ken på per­so­ner­na bakom. Det ska bli rik­tigt spän­nan­de att lä­ra kän­na dem”, sä­ger Eb­bot Lund­berg.

Se­ri­en spe­las in un­der som­ma­ren och sänds i fem en­tim­mes­långa av­snitt i höst.

Bild: PONTUS LUNDAHL/TT

BJU­DER IN. Det blir stjärnspäc­kat i det nya pro­gram­met Eb­bots ark.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.