Många svens­kar kö­per el­fen­ben il­le­galt

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Ef­ter­frå­gan på el­fen­ben har lett till en mas­siv tjuv­jakt på ele­fan­ter i Afri­ka.

Än­då finns det svens­kar som kö­per el­fen­ben när de är ut­om­lands, en­ligt en un­der­sök­ning av Världs­na­tur­fon­den (WWF).

Un­der­sök­ning­en, som ut­förts av Si­fo, bygger på in­ter­vju­er med drygt 1 000 svens­kar som un­der de se­nas­te fem åren rest till Afri­ka, Ki­na, Thai­land, Vi­et­nam el­ler Ma­lay­sia.

Av dem sva­rar två pro­cent att de köpt el­fen­ben, i form av smyc­ken, pryd­nads­sa­ker, el­ler lik­nan­de, de se­nas­te fem åren. Två pro­cent har köpt el­fen­ben för mer än fem år se­dan.

Det in­ne­bär, om ur­va­let är re­pre­sen­ta­tivt, att tu­sen­tals svens­kar har köpt el­fen­ben un­der si­na ut­lands­re­sor de se­nas­te åren.

– Det är för­vå­nans­värt att det är så många. För ett par år­tion­den se­dan skul­le man ha kun­nat ta­la om ren okun­skap, men in­te nu läng­re, sä­ger Al­lan Carl­son, an­sva­rig för Afrikafrå­gor på WWF i Sve­ri­ge.

Han på­pe­kar att det är il­le­galt att ta in el­fen­ben i Sve­ri­ge el­ler EU ut­an till­stånd.

En­ligt un­der­sök­ning­en är det främst yng­re per­so­ner som kö­per el­fen­ben. Sju pro­cent av de sva­ran­de i ål­dern 18-29 år upp­ger att de har fört med sig el­fen­ben hem till Sve­ri­ge – näs­tan dub­belt så högt som ge­nom­snit­tet för samt­li­ga sva­ran­de.

– Det är li­te skräm­man­de. Man för­vän­tar sig att den yng­re ål­ders­grup­pen ska va­ra den mest upp­lys­ta, sä­ger Al­lan Carl­son.

Roland Jo­hans­son/tt

FOTO: AP/ARKIV

Pryd­nads­före­mål av el­fen­ben i Pe­king, Ki­na. Mer­par­ten av el­fen­be­net kom­mer från ele­fan­ter som dö­dats il­le­galt i Afri­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.