In­te rot­lös.

Lars Löf­gren har koll på si­na an­fä­der. Ge­nom arkiv och kon­tak­ter har han fors­kat fram en del.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Bild: AN­NI­KA KARLBOM LENA BERGLUND 010-471 53 63 lena.berglund@hn.se

Lars Löf­gren, 80, har koll på tu­sen släk­ting­ar. Helst vill han ve­ta så myc­ket som möj­ligt om dem. Allt finns snyggt pre­sen­te­rat på hans in­tres­san­ta hem­si­da.

Med en fot i histo­ri­en, en fot i fram­ti­den och en ex­tra­fot i fot­bol­len har Lars Löf­gren all­tid haft myc­ket att be­rät­ta. Han är släkt­fors­ka­re, da­tor­nörd och in­ten­siv bo­i­sa­re med föns­terut­sikt över Påsk­bergsval­lens fot­bolls­plan. Han tyc­ker att det är vik­tigt att gö­ra det man tyc­ker om och und­vi­ka det som är trå­kigt.

Lars var mel­lan­barn i sys­konska­ran på tre, pap­pan var ölut­kö­ra­re och mam­man hem­ma­fru. Som de fles­ta ar­be­tar­fa­mil­jer på den ti­den flyt­ta­de de of­ta, men 1945, när Lars var i åt­ta­års­ål­dern, byggde för­äld­rar­na ett hus på Hum­mels väg 7.

Två far­brö­der ut­vand­ra­de till USA och den ena kom till­ba­ka och ha­de myc­ket att be­rät­ta om svensk­byg­der­na ”over the­re”. Lars lyss­na­de upp­märk­samt och intresset för histo­ria och män­ni­sko­ö­den väx­te.

LARS PAP­PA EVALD var en av dem som bil­da­de Var­bergs Bo­is 1925. Lars de­la­de sin pap­pas in­tres­se för sport och ut­veck­la­de sam­ma bul­tan­de hjär­ta för klub­ben, un­der någ­ra år ingick Lars till och med i Bo­is sty­rel­se som kas­sör.

– Jag har all­tid va­rit bo­i­sa­re, sä­ger han.

På Lars hem­si­das ka­len­der finns Bo­is mat­cher såklart no­te­ra­de. Var och när de är.

Ef­ter folk­sko­lan gick Lars treå­rig lär­lings­sko­la på Monark och ham­na­de på ex­pe­ri­ment­verk­sta­den där bland an­nat mo­tor­cyk­lar­na Blue Figh­ter och Blue Ar­row togs fram.

– Vi tog fram li­te mo­pe­der ock­så, men det är mo­tor­cyk­lar­na som räk­nas. Jag har ett stort mo­tor­cy­kel­in­tres­se och har haft fle­ra mc.

MED ÅREN BLEV han in­gen­jör och ha­de oli­ka jobb in­om verk­stads­in­du­strin i fram­för allt Var­berg. 1982 star­ta­de han eget, Var­bergs Pre­ci­sion, som le­ve­re­ra­de fin­me­ka­nis­ka pro­duk­ter till för­svars­in­du­strin och me­di­cinsk tek­nisk ut­rust­ning, bland an­nat de förs­ta ti­tan­skru­var­na för in­plan­tat.

– 1996 pen­sio­ne­ra­de jag mig. Då ha­de jag ar­be­tat all va­ken tid i 20 år. Se­dan dess har jag och min fru ut­veck­lats myc­ket som män­ni­skor, vi har rest en hel del. Ef­tersom en av vå­ra dött­rar bor i USA se­dan 35 år har vi till ex­em­pel va­rit där ett 50-tal gång­er.

Men det där med pen­sion ska nog tas med en ny­pa salt. Lars har bland an­nat un­der­vi­sat på vux­en­sko­lan i släktforskning samt i da­tor­kun­skap tills ny­li­gen.

– Jag bör­ja­de släkt­fors­ka för 20 år se­dan, jag satt på bib­li­o­te­ket och re­kvi­re­ra­de mikrokort från Stock­holm. Det som då tog en vec­ka tar två se­kun­der på en da­tor i dag, sä­ger Lars och skrat­tar.

LARS SOM HAR ar­be­tat med da­to­rer se­dan 1972 har in­te haft någ­ra svå­rig­he­ter att i takt med att oli­ka arkiv har di­gi­ta­li­se­rats ap­pli­ce­ra si­na da­tor­kun­ska­per på släktforskning. Han har ut­ar­be­tat ett eget upp­lägg i fem led.

Många av dem han un­der­vi­sat i släktforskning har valt att ha­ka på hans da­tor­ut­bild­ning­ar, så att de ock­så kan byg­ga upp mer avan­ce­ra­de hem­si­dor och fors­ka ef­fek­ti­va­re. Det är myc­ket att hål­la re­da på, en se­ri­ös släkt­fors­ka­re är myc­ket nog­grann och vill gär­na de­la med sig av sin forsk­ning.

– Går man tio ge­ne­ra­tio­ner bak­åt, så blir det 1024 per­so­ner på ne­ders­ta ra­den och 1023 per­so­ner på vägen ner. Och om 70 pro­cent gif­ter sig så blir des­sa dub­belt så många... Ja du kan tän­ka dig hur myc­ket det kan bli. Jag själv har un­ge­fär tvåtu­sen per­so­ner och det är ingen­ting i släkt­forsk­nings­sam­man­hang. Jag vill hell­re ha kva­li­tet än kvan­ti­tet.

Det in­ne­bär att Lars vill ve­ta så myc­ket som möj­ligt om de släk­ting­ar han hit­tar. Han le­tar i arkiv och by­ter in­for­ma­tion med and­ra släkt­fors­ka­re - i Sve­ri­ge och and­ra län­der.

– Jag själv har till ex­em­pel fått 250 släk­ting­ar i ut­byte med en man i Penn­syl­va­nia mot att han fick 500 av mig. Men det är vik­tigt att kon­trol­le­ra att al­la upp­gif­ter är kor­rek­ta.

Ett sätt att få re­da på mer om si­na släk­ting­ar är att gå ige­nom boupp­teck­ning­ar, hem­bygd­sar­kiv, gam­la fo­ton och dom­stolsar­kiv.

– Det var myc­ket stäm­ning­ar förr. Värö är spe­ci­ellt känt ef­tersom många i trak­ten sa­bo­te­ra­de vär­de­rings­män­nens ar­be­te i sam­band med la­ga skif­tet. Märk­ning av mark flyt­ta­des och togs bort. Det blev många stäm­ning­ar.

EN STOR DEL av Lars för­fä­der var sten­hug­ga­re el­ler an­nat fat­tigt folk. Hur fat­tigt det kun­de va­ra vi­sar ett dom­stols­be­slut han fun­nit.

– Min far­fars far­mor och hen­nes sys­ter stäm­des för att de stu­lit ”en kap­pe po­tä­ter”, ja de skrev på di­a­lekt på den ti­den, på­pe­kar Lars in­nan han fort­sät­ter:

– De fick bö­ta tre da­ler i sil­ver­mynt, det var myc­ket peng­ar på den ti­den och ing­et de två kun­de be­ta­la. De fick gö­ra kyr­ko­plikt tre sön­da­gar i rad i stäl­let. Då fick de sit­ta på bot­bän­ken och de and­ra kyr­ko­be­sö­kar­na upp­ma­na­des att spot­ta och hå­na dem.

Det finns myc­ket att grä­va fram och se­dan ett tag har Lars li­te mer tid för det. Ef­ter att ha un­der­vi­sat i da­tor­kun­skap och släktforskning i drygt tio år, be­slu­ta­de sig Lars för att slu­ta.

– Jag pen­sio­ne­ra­de mig, för and­ra gång­en, när jag fyll­de 80 år och un­der­vi­sar in­te läng­re. Men jag fort­sät­ter att släkt­fors­ka. Tex­ten på min hem­si­da går att skif­ta till eng­els­ka, så att även mi­na barn­barn i USA kan lä­sa och föl­ja det jag gör.

SLÄKTSIDAN. På Lars hem­si­da finns hans släkt­bok, bil­der, pre­sen­ta­tion av ho­nom själv och oli­ka tips.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.