HN väx­lar upp.

Nu ska Hal­lands Ny­he­ter sat­sa mer på det lo­ka­la in­ne­hål­let.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Pär Lin­dqvist 010-471 54 39 ∙ par.lin­dqvist@hn.se

Hal­lands Ny­he­ter sat­sar än mer på den lo­ka­la be­vak­ning­en. Led­ning­en lo­var li­ve­sänd­ning­ar från oli­ka event, mer fo­kus på nä­rings­li­vet och fler lo­ka­la ny­he­ter.

Det har gått drygt tre må­na­der se­dan Bu­a­so­nen Jo­han Hansson tog över som ny vd för Hal­lands Ny­he­ter och öv­ri­ga Slm-tit­lars ägar­bo­lag i Stam­pen Lo­ka­la Me­di­er.

HAN HAR RE­DAN satt sin prä­gel på tid­nings­kon­cer­nen. Den 1 ju­ni blir Hal­lands Ny­he­ters och Hal­lands­pos­tens chefre­dak­tör Vi­ve­ka Hed­björk även publisher för de bå­da tid­ning­ar­na.

– Från ett led­nings­per­spek­tiv är det en lo­kal sats­ning att vi har ska­pat de lo­ka­la led­nings­grup­per­na där det blir mer lo­kalt fo­kus och ett stör­re hel­hets­an­svar lo­kalt, sä­ger Jo­han Hansson.

Vi­ve­ka Hed­björk ut­veck­lar vad den nya rol­len in­ne­bär för HN och HP:

– Vi har ju del­vis va­rit bak­bund­na av en stark cen­tral or­ga­ni­sa­tion. Vi har in­te all­tid kun­nat age­ra på ett sätt som va­rit bäst för Hal­land för det har in­te va­rit bäst för den öv­ri­ga verk­sam­he­ten.

– Då har vi fått kom­pro­mis­sa och det har in­te all­tid va­rit för­del­ak­tigt för oss. Jag tror att vi kan mer när vi får kor­ta­re be­sluts­vä­gar och ett stör­re mandat.

Hur kan det se ut?

– Om vi kan va­ra mer ly­hör­da mot mark­na­den tror jag att det finns mer an­nons­peng­ar till ex­em­pel, sä­ger hon och fort­sät­ter:

– Jag tror att det be­hövs små yt­ter­li­ga­re re­sur­ser för att se att vi kan mer. Ba­ra det att vi har så bra upp­lage­för­sälj­ning just nu ta­lar för att det näs­tan finns ett upp­dämt be­hov av att lä­sa lo­kal journalistik.

Jo­han, var­för är lo­kal journalistik så vik­tig?

– För att det of­ta är det en­da sät­tet för många med­bor­ga­re att ta del av vad som hän­der i sitt när­om­rå­de. Se­dan finns det ett otro­ligt vik­tigt de­mo­kra­tiskt vär­de i det.

– Be­slut som på­ver­kar med­bor­ga­ren tas lo­kalt i kom­mu­nen. Där har lo­kal­jour­na­li­sti­ken en oer­hört vik­tig roll att in­for­me­ra och även grans­ka de be­slut som tas. Om in­te lo­ka­la tid­ning­ar gör det så finns det ing­en an­nan som gör det.

Vi­ve­ka Hed­björk tar fram de bå­da brän­der­na i Fal­ken­berg och det ur­spå­ra­de tå­get i Var­berg som ex­em­pel.

– Vil­ken sans­lös be­vak­ning av en lo­kal hän­del­se. Vem skul­le ha gjort den om in­te HN gjort den, sä­ger hon.

EN DEL FALKENBERGARE har fått upp­fatt­ning­en att re­dak­tio­nen i Fal­ken­berg skul­le va­ra ho­tad av

ned­lägg­ning. Men det är di­rekt fel­ak­tigt.

– Vi har inga som helst pla­ner på nå­got så­dant. Vi gör sats­ning­ar på re­dak­tio­nellt in­ne­håll. Det in­ne­bär att vi ska täc­ka de cen­tra­la or­ter­na och Fal­ken­berg är en cen­tral del i vårt upp­tag­nings­om­rå­de, sä­ger Jo­han Hansson.

Re­dan till hös­ten ut­lo­var han och Vi­ve­ka Hed­björk fle­ra lo­ka­la sats­ning­ar. Som ex­em­pel­vis li­ve­sänd­ning­ar från lo­ka­la spor­te­ve­ne­mang och and­ra stör­re event.

– Vi vet att vå­ra lä­sa­re upp­skat­tar att få rör­lig bild till­sam­mans med text. Som lo­kal­me­dia ska vi kun­na för­se dem med det, sä­ger Jo­han Hansson.

DET BLIR OCK­SÅ än mer fo­kus på nä­rings­li­vet i Var­berg, Fal­ken­berg och Halm­stad. Plus fler lo­ka­la ned­slag.

– Det kan va­ra allt från kul­tur till bygg­nad till ny­he­ter och sport, sä­ger Jo­han Hansson.

– Nu får jag nog hem och räk­na på det här, skrat­tar han.

Det står ock­så klart att HN och HP kom­mer att ta be­talt för det di­gi­ta­la in­ne­hål­let un­der hös­ten.

– In­ne­hål­let vi gör har ju ett vär­de bå­de i pap­per och di­gi­talt och då ska vi ta be­talt för det som vå­ra jour­na­lis­ter ska­par, sä­ger Jo­han Hansson och fort­sät­ter:

– Vi ser ock­så att be­tal­nings­vil­jan för kva­li­ta­tiv lo­kal­jour­na­li­stik har ökat un­der de se­nas­te åren. Dess­utom är det en mer ut­hål­lig af­färsmo­dell.

Myc­ket fo­kus lig­ger på att ut­veck­la web­ben. Men nå­gon pap­pers­död ser var­ken Jo­han Hansson el­ler Vi­ve­ka Hed­björk fram­för sig.

– Så långt fram vi kan se kom­mer vi ha bå­de en pap­pers­pro­dukt och en di­gi­tal pro­dukt, sä­ger Jo­han Hansson.

– Det känns näs­tan ore­a­lis­tiskt att det in­te finns nå­gon pap­pers­bu­ren in­for­ma­tion över hu­vud ta­get, fyl­ler Vi­ve­ka Hed­björk i.

PO­SI­TI­VA VIN­DAR. ”Vi får stör­re möj­lig­he­ter att ut­veck­las ut­i­från vå­ra för­ut­sätt­ning­ar och mind­re be­hö­va syn­ka oss mot GP:S för­ut­sätt­ning­ar”, sä­ger Vi­ve­ka

Bild: JONATAN BYLARS

Hed­björk, chefre­dak­tör för HN och HP. Här till­sam­mans med Stam­pel Lo­ka­la Me­di­er:s vd Jo­han Hansson.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.