”Går det ens att pas­sa in i stu­dent­li­vet som nyk­ter stu­dent?” Mat­hi­as Grim­pe

ALKOHOLPROBLEM. Att bann­ly­sa al­ko­hol från stu­dent­li­vet är in­te ak­tu­ellt, men häl­so­ar­be­tet mås­te för­bätt­ras.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

LE­DA­RE 31/5. Att va­ra stu­dent hör näs­tan sy­no­nymt ihop med al­ko­hol­för­tä­ring. Fö­re­ta­get IQ och Stads rap­port om att 3 av 4 stu­den­ter kon­su­me­rar al­ko­hol i en så­dan om­fatt­ning att de har ett risk­be­te­en­de mås­te där­för tas på störs­ta all­var. Stu­den­tå­ren bor­de in­te va­ra sig­ni­fi­ka­ti­va med be­gyn­nan­de alkoholproblem. Det är trots allt stu­di­er­na och in­te al­ko­ho­len som bör va­ra i fo­kus.

GÅR DET ENS att pas­sa in i stu­dent­li­vet som nyk­ter stu­dent? Frå­gan tåls att tän­kas ige­nom bå­de en och två gång­er. För nä­ra 6 av 10 stu­den­ter an­ser en­ligt en un­der­sök­ning att tra­di­tio­ner­na i stu­dent­li­vet in­ne­bär för­vänt­ning­ar på stu­den­ten att det ock­så ska dric­kas al­ko­hol. Men dess­utom, näs­tan var fjär­de bland de 6 808 till­frå­ga­de hög­sko­lestu­den­ter­na har upp­gett att de in­te tror att de skul­le pas­sa in om de valt bort al­ko­ho­len.

Det blir allt mer up­pen­bart att en för­änd­ring mås­te ske för att möj­lig­gö­ra att de som in­te vill dric­ka al­ko­hol ska kun­na kän­na sig väl­kom­na, men ock­så att un­der­lät­ta för de stu­den­ter som kän­ner att de be­hö­ver hjälp, att ock­så kun­na få det in­om rim­lig tid. En för­änd­ring bor­de va­ra högst möj­lig med tan­ke på att and­ra un­der­sök­ning­ar från ex­em­pel­vis CAN, Central­för­bun­det för al­ko­ho­loch nar­ko­tikaupp­lys­ning, vi­sat att en stark trend med att ung­do­mar i grund­sko­lan dric­ker allt mind­re och allt mer säl­lan.

40 PRO­CENT AV lan­dets ni­on­de­klas­sa­re har upp­gett att de druc­kit al­ko­hol nå­gon gång un­der de se­nas­te 12 må­na­der­na. För ele­ver i års­kurs två på gym­na­si­et var siff­ran 74 pro­cent. In­te hel­ler gym­na­si­eå­ren bor­de va­ra så starkt för­knip­pa­de med al­ko­hol att gym­na­si­estu­den­ten be­hö­ver upp­le­vas ge­nom fram­stu­pa si­do­lä­ge.

EN ÖVERDRIVEN al­ko­hol­kon­sum­tion ska­par all­de­les för om­fat­tan­de pro­blem att in­te pri­o­ri­te­ra om vi in­te vill att unga män­ni­skor ska drab­bas av fy­sis­ka, psy­kis­ka el­ler so­ci­a­la ska­dor un­der stu­dent­ti­den. För­sla­get på SVT Opi­ni­on (30/5) om fler stu­dent­hälso­mot­tag­ning­ar är där­för ut­märkt. Den som nå­gon gång fast­nat i en må­nads­lång vän­tan för att kun­na få hjälp som stu­dent, vet att det hin­ner hän­da all­de­les för myc­ket un­der den­na vän­te­tid.

DET ÄR IN­TE al­ko­holin­ta­get som gör stu­dent­ti­den spe­ci­ell. Det är al­la sam­la­de hän­del­ser till­sam­mans. Så fort al­ko­ho­len av slent­ri­an kom­mer med in i bil­den kan stu­dent­till­ställ­ning­ar bå­de bli gläd­je­fyll­da el­ler ång­est­fram­kal­lan­de ef­teråt. Det kan va­ra yt­terst pro­ble­ma­tiskt som stu­dent med risk­be­te­en­de att av­gö­ra när det är dags att slu­ta med dric­kan­det. Ut­bu­det av fes­ter är närmast obe­grän­sat och den som vill kan även i re­gel dric­ka obe­grän­sat.

Låt oss dock va­ra över­ens om att det här in­te på nå­got sätt hand­lar om att bann­ly­sa al­ko­hol från stu­dent­li­vet. Men stu­dentt­ra­di­tio­ner ut­an in­slag av al­ko­hol bor­de in­te ut­gö­ra nå­got hot mot and­ra al­ko­holstin­na tra­di­tio­ner. Sär­skilt in­te om vi be­tän­ker ris­ker­na. Mat­hi­as Grim­pe Cen­ter­pres­sens Ny­hets­by­rå

Bild: FREDRIK SANDBERG / TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.