Nya tak­ti­ken ska lyf­ta lands­byg­den

OMTAG: Un­der de när­mas­te två åren kan en ny stra­te­gi för lands­byg­den ta form. Den ska ge bätt­re re­sul­tat än den nu­va­ran­de som mest fun­ge­rat som hyll­vär­ma­re.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - MARIA LOEWEN maria.loewen@hn.se

”Vi kom­mer att sam­la in ma­te­ri­al och fak­ta om or­ter, till ex­em­pel om na­tur­vär­den, företagande och för­e­nings­liv.”

När Hal­lands Ny­he­ter sist skrev om Var­berg kom­muns ut­veck­lings­stra­te­gi för lands­byg­den var det in­te av­se­värt myc­ket kom­mu­nen levt upp till i si­na am­bi­tio­ner.

– Vis­sa sa­ker har det in­te gjorts till­räck­ligt in­om el­ler till­räck­ligt bra, sä­ger Ann-char­lot­te Sten­kil (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de.

Hon me­nar att stra­te­gin som spän­ner från år 2011 fram till 2020 är för gam­mal.

– På sex år har det hun­nit hän­da myc­ket. Även sy­nen på lands­byg­den har änd­rats, som i hur man ser på mål­bil­der­na och möj­lig­he­ter­na.

Kom­mu­nen har fått kri­tik för att det äg­nats för li­te upp­märk­sam­het åt lands­byg­den. Men i och med en ny plan för ska tren­den vän­das.

STEN­KIL TROR ATT den nya stra­te­gin, 2018-2028, kom­mer att lyc­kas bätt­re.

Det är lands­bygds­sam­ord­na­re Ul­ri­ka Ry­lin som dri­vit frå­gan om att få till stånd en ny plan.

– Men jag har haft po­li­ti­ken med mig, sä­ger hon.

Att den nu­va­ran­de stra­te­gin in­te fun­ge­rat, sä­ger Ry­lin be­ror på att den in­te haft nå­gon hem­vist.

– Den an­togs av full­mäk­ti­ge och ing­en gavs i upp­drag att för­verk­li­ga den.

I och med Ul­ri­ka Ry­lins sam­ord­nings­roll kan ar­be­te por­tio­ne­ras ut på för­valt­ning­ar­na och se­dan föl­jas upp av hen­ne själv.

En an­nan för­ut­sätt­ning som ska ge po­si­ti­va ef­fek­ter är att ar­be­tet med att ta fram planen fö­reslås kom­bi­ne­ras med en mer djup­gå­en­de över­sikts­plan för ser­vice­or­ter ös­ter om E 6 och en stra­te­gi för ut-

Kom­mu­nen vill gö­ra en helt ny lands­bygds­stra­te­gi. Da­gens är gam­mal och sak­nar ett tyd­ligt fo­kus på lands­byg­dens ut­veck­ling.

veck­ling i vis­sa mind­re or­ter.

– Vi kom­mer att sam­la in ma­te­ri­al och fak­ta om or­ter, till ex­em­pel om na­tur­vär­den, företagande och för­e­nings­liv. Ge­nom di­a­log med in­vå­na­re kan vi se vad vi ska sat­sa på, sä­ger Ry­lin.

Och det är det­ta som kom­mer att lig­ga till grund för den nya lands­bygds­stra­te­gin.

KA­TA­RI­NA SUND­VALL, ord­fö­ran­de för Lands­bygds­rå­det, som be­står av re­pre­sen­tan­ter för Var­bergs oli­ka byg­de­lag och ut­veck­lings­grup­per, hop­pas att den nya stra­te­gin ska ge märk­bart re­sul­tat.

– Vi vet in­te hur den kom­mer att fal­la ut, men jag hop­pas att det blir fart. Att det blir märk­ba­ra re­sul­tat och in­te in­om eo­ner av tid, sä­ger hon.

– Jag är in­te en­sam om att tyc­ka att man in­te har tilläm­pat den för­ra. Den har va­rit en hyll­vär­ma­re.

LANDS­BYGDS­STRA­TE­GIN vän­tas kos­ta 100 000 kro­nor och den ska job­bas fram un­der 2017 och 2018. Be­slut om att ta fram en ny plan fat­tas av kom­mun­sty­rel­sen den 27 ju­ni.

Fram till den nya stra­te­gin är klar är det den nu­va­ran­de som gäl­ler.

Bild: PRIVAT Bild: ANNIKA KARLBOM Bild: ANNIKA KARLBOM

GOTT HOPP. Ann-char­lot­te Sten­kil (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de, tror att den nya stra­te­gin, 2018-2028, kom­mer att lyc­kas bätt­re. NY PLAN. Det är lands­bygds­sam­ord­na­re Ul­ri­ka Ry­lin som dri­vit frå­gan om att få till stånd en ny plan. GE RE­SUL­TAT. Ka­ta­ri­na Sund­vall, ord­fö­ran­de för Lands­bygds­rå­det, hop­pas att den nya stra­te­gin ska ge märk­bart re­sul­tat. FRAMTID. En ny lands­bygds­stra­te­gi tas just nu fram för att fo­kus ska bli än­nu bätt­re på just lands­byg­den. ”Sy­nen på lands­byg­den har änd­rats, som i hur man ser på mål­bil­der­na och möj­lig­he­ter­na” sä­ger

Bild: REBECKA KVINT

Ann-char­lott Sten­kil (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.