Var­för ska jag va­ra glad över en vår­dö- cen­tral som vill att jag häl­ler oliv­ol­ja i öro­nen?

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - HÅ­KAN BERG­STRÖM 010-471 52 67 ha­kan.bergstrom@hn.se

Jag steg upp en natt, störd av nå­got. Jag kli­a­de mig i örat, vil­ket med­för­de att någon­ting plöts­ligt täpp­te till mitt vänst­ra öra. För­mod­li­gen en vax­propp, tänk­te jag.

Ef­tersom jag se­dan länge näs­tan in­te alls hör på mitt and­ra öra, hö­ge­rö­rat, så var jag nu i det när­mas­te döv. Hör­de in­te ett smack, ba­ra väl­digt hög­ljud­da smack. Jag upp­sök­te vård­cen­tra­len. – Men jag kan in­te spo­la ditt öra nu. Det går in­te. Du mås­te först be­hand­la vax­prop­pen själv med drop­par, sa sjuk­skö­ters­kan på vård­cen­tra­len som be­höv­de skri­ka till mig för att jag skul­le hö­ra.

Själv­be­hand­ling­en skul­le på­gå i fy­ra da­gar, så att vax­prop­pen blöt­tes upp. Se­dan skul­le det gå att spo­la bort den.

– Men du får va­ra med­ve­ten om att det kanske in­te fun­ge­rar förs­ta gång­en. Du kan be­hö­va be­hand­la örat själv yt­ter­li­ga­re en tid, sa hon.

JAG KÖPTE ETT re­kom­men­de­rat pre­pa­rat, spre­ja­de nå­got i örat som en­ligt in­ne­hålls­för­teck­ning­en var ”na­tur­lig oliv­ol­ja som fram­ställts en­ligt far­ma­ceu­tisk stan­dard”.

Jag äls­kar oliv­ol­ja, men med oliv­ol­ja i hör­sel­gång­en in­träf­fa­de en­dast en sak: Vax­prop­pen lik­som sväll­de och gjor­de att jag hör­de än­nu myc­ket säm­re. Dess­utom kos­ta­de 10 mil­li­li­ter öronsprej 145 kro­nor, vil­ket in­ne­bär ett li­ter­pris för denna oliv­ol­ja på 14 500 kro­nor. Mil­de him­mel!

– Jag kan in­te job­ba om jag in­te hör nåt, skrek jag till min chef och gick hem.

Jag bör­ja­de in­bil­la mig att jag ald­rig mer skul­le hö­ra, att det var nå­got all­var­ligt fel.

EF­TER TVÅ DA­GAR, fort­fa­ran­de åter­stod yt­ter­li­ga­re två da­gar av själv­be­hand­ling, stod jag in­te ut. Jag ring­de upp en pri­vatprak­ti­se­ran­de öron­spe­ci­a­list i grann­sta­den och lyc­ka­des till min för­vå­ning få en tid sam­ma ef­ter­mid­dag.

Dok­torn var av den li­te trump­na sor­ten, men be­ted­de sig som öron­lä­ka­re bör, sat­te en stäm­gaf­fel i vib­ra­tion och pla­ce­ra­de den up­pe på skal­len för att be mig för­kla­ra i vil­ket öra lju­det hör­des bäst. Kom ihåg det­ta, om nå­gon sät­ter en stäm­gaf­fel i hu­vu­det på dig så är det myc­ket som ta­lar för att han har en på­lit­lig lä­kar­le­gi­ti­ma­tion!

Där­ef­ter tog han sin spe­ci­el­la sug och sög ut vax­prop­pen på en halv­mi­nut.

Jag hör­de igen.

NU UND­RAR NI vad denna ba­ga­tell­histo­ria tjä­nar för syf­te? Ja, in­te ska ni tyc­ka synd om mig, nog bor­de jag kun­na ut­här­da en vax­propp någ­ra da­gar.

Men jag tän­ker än­då att vår­den vo­re bra myc­ket enkla­re och ef­fek­ti­va­re ut­an halv­me­sy­rer och halv­da­na lös­ning­ar.

Med risk för att jag klam­par in i en vård­de­batt med för li­te på föt­ter­na: Var­för ska jag va­ra glad över en vård­cen­tral som vill att jag häl­ler oliv­ol­ja i öro­nen, när rätt per­son och ut­rust­ning kan fixa sa­ken på en halv­mi­nut?

Jag ba­ra und­rar.

”Jag kan in­te job­ba om jag in­te hör nåt”, skrek jag till min chef och gick hem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.