Ung­doms­gård rul­lar runt

MOBILT: KAN ERBJUDA VERKSAMHET VAR SOM HELST I HÖST Utö­kad ung­doms­verk­sam­het

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - MÅRTEN SAMUELSON 010-471 52 74 mar­ten.samuelson@hn.se

I sep­tem­ber star­tar Fal­ken­berg en unik sats­ning på en mo­bil ung­doms­gård. Där­med kan verk­sam­he­ten spri­das över he­la kom­mu­nen.

Så här ser den ut. Fal­ken­bergs nya mo­bi­la ung­doms­gård. På tis­da­gen rul­la­de den in i Ätran som ex­em­pel på att man vill spri­da verk­sam­he­ten till he­la kom­mu­nen.

Nu var det vis­ser­li­gen ett tomt skal som vi­sa­des upp, främst för me­dia. Men någ­ra ny­fik­na Ätran­bor som pas­se­ra­de ha­de ock­så möj­lig­het att tit­ta in i eki­pa­get och få en för­kla­ring till vad det ska an­vän­das till.

– Vi har in­te lyc­kats hit­ta att det finns nå­got så­dant här for­don nå­gon an­nan­stans. Det känns unikt och vi kom­mer att tes­ta det här un­der ett par år och se om det blir lyc­kat. Vi hop­pas och tror det, sä­ger ung­doms­chef Eri­ka Svensson på kul­tur- och fri­tids­för­valt­ning­en.

FÖRST NÄR SKOLORNA star­tar ef­ter som­ma­ren ska for­do­net va­ra fullt ut­rus­tat och för­sett med en log­ga ut­vän­digt.

– Just nu är det en tom yta. Tan­ken är att den ska in­re­das som nå­got loung­eak­tigt. Det ska fin­nas mu­si­kan­lägg­ning, tv och li­te oli­ka sa­ker som at­tra­he­rar ung­do­mar att kom­ma dit och va­ra där. Man ska kun­na sit­ta där och pra­ta och um-

gås. El­ler kanske pla­ne­ra ett ar­range­mang el­ler en re­sa. Det kan va­ra vad som helst som ung­do­mar­na vill gö­ra, för­kla­rar Eri­ka Svensson.

Den mo­bi­la ung­doms­går­den in­går i kul­tur- och fri­tids­för­valt­ning­ens ut­ö­ka­de sats­ning på verksamhet för ål­ders­grup­per­na 12-20. Ti­di­ga­re var det mest hög­sta­di­et man sat­sa­de på, men nu vill man även nå gym­na­si­e­e­le­ver­na.

Det krävs ett Be-kör­kort för att få kö­ra for­do­net och i dags­lä­get är det ba­ra en fri­tids­le­da­re som har det. Fler kom­mer där­för att ut­bil­das så att de kan kö­ra runt med for­do­net när verk­sam­he­ten kom­mer igång i sep­tem­ber.

– Då ska vi gå ut och mark­nads­fö­ra oss mer på skolorna för att ung­do­mar­na ska ve­ta om att nu finns det­ta. Även så att de som job­bar med det här ska få upp en di­a­log om vad de unga vill gö­ra och vart vi ska kö­ra.

När trai­lern är på plats på nå­gon av or­ter­na ut­an­för Fal­ken­berg kan den fäl­las ut så att ut­rym­met blir 27 kvadrat­me­ter. Hur många kan få plats där in­ne?

– Svårt att sä­ga. Man pac­kar in­te in folk stå­en­de ut­an de ska kun­na sit­ta. Då kan det nog gå in 15 styc­ken. Är det den tid på året som väd­ret tillå­ter går det att fäl­la upp en mar­kis och sät­ta li­te möb­ler ute ock­så. Var och när ska den rul­lan­de ung­doms­går­den va­ra på plats i de oli­ka or­ter­na?

– Det är helt upp till vad ung­do­mar­na öns­kar och vill. Se­dan får vi för­sö­ka puss­la ihop det på ett bra sätt. Vad hän­der om ung­do­mar i till ex­em­pel Kö­inge, Mo­rup och Fe­gen vill an­vän­da for­do­net sam­ma dag el­ler kväll?

– Det blir li­te svå­ra­re ef­tersom vi in­te kan de­la for­do­net. Då får vi hit­ta en lös­ning ge­nom att pra­ta med ung­do­mar­na, sä­ger Eri­ka Svensson.

KUL PÅ HJUL. Eri­ka Svensson och Jen­ny Black­mo­re hop­pas att kom­mu­nens ung­do­mar ut­an­för cen­tral­or­ten ska hit­ta

Bild: SANNA BÄCKSTRÖM

till den mo­bi­la ung­doms­går­den. Här vi­sas den upp i Ätran.

Bild: SANNA BÄCKSTRÖM

UTFÄLLBAR. När bi­len är på plats kan trai­lern fäl­las ut så att man får ett ut­rym­me på 27 kvadrat­me­ter.

Bild: SANNA BÄCKSTRÖM

SKA IN­RE­DAS. Eri­ka Svensson och Jen­ny Black­mo­re in­ne i for­do­net som ska fyl­las med sa­ker som kan tän­kas in­tres­se­ra ung­do­mar.

Bild: SANNA BÄCKSTRÖM

UNGDOM. Jacob Au­rell som­mar­job­bar på kul­tur- och fri­tid och gil­lar det nya for­do­net. Fri­tids­le­da­re Jen­ny Black­mo­re sit­ter bakom rat­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.