Klasskill­nad i två­an­der­by

Snac­ka om pangskott. Vin­bergs Ar­ben Aj­da­re­vic och Ro­bin Tho­mas­son bjöd på just det­ta och la­de grun­den till se­gern. – Man kän­ner när det blir ett bra skott, sa Ar­ben.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Mi­kael Martins­son 010-471 52 47 ∙ mi­kael.martins­son@hn.se

Var­bergs GIF tog led­ning­en, men ha­de än­då ing­et att sät­ta emot Vin­berg i der­byt.

Hans pre­miär­mål i Vin­bergs­trö­jan be­tyd­de 1–1 och var av det vack­ras­te sla­get. Från cir­ka 25 me­ter klipp­te han till.

– Jag sik­ta­de på krys­set, log Ar­ben som fick se bol­len le­ta sig in med hjälp av stol­pen.

Men nio mi­nu­ter se­na­re stod lag­kam­ra­ten Ro­bin Tho­mas­son på sam­ma plats. Han an­vän­de hö­gern.

– Det var minst li­ka fint som mitt, om in­te fi­na­re, sa Ar­ben ar­tigt.

Lag­kom­pi­sen gav be­röm till­ba­ka.

– Nej­då. Men det var snyg­ga mål bå­da, hans var ju när­ma­re krys­set. Jag trod­de att mitt skott skul­le gå över men det dök fint där, sa Ro­bin.

DE BÅ­DA MITTFÄLTARNA ar­be­ta­de till­sam­mans med Mal­kolm Karls­son på ett fö­re­döm­ligt sätt och äg­de mit­ten mot Var­berg.

– Jag får ut myc­ket mer av mitt spel nu än ti­di­ga­re. Egent­li­gen ska jag nog ha gjort mål ti­di­ga­re un­der sä­song­en ef­tersom jag har en mer of­fen­siv roll. Och jag har haft någ­ra chan­ser, sa Ar­ben, som stortrivs ef­ter att ha läm­nat bän­ken i Tvåå­ker.

Vin­berg var täm­li­gen över­läg­set från start även om Kresh­nik Ka­me­raj gav Var­berg led­ning­en ef­ter el­va mi­nu­ter på nick ef­ter en svag ut­box­ning av An­ton An­ders­son.

– Att vi gjor­de 1–0 ti­digt be­tyd­de ing­et. De var bätt­re än vi var och det bäs­ta la­get vi mött un­der sä­song­en, med­gav Hal­da Ka­bil, trä­na­re i Var­berg.

– Och att de se­dan prick­skju­ter

två mål från 25 me­ter...

Kol­le­gan i Vin­berg Mi­chael Svensson:

– Jag tyc­ker in­te att de­ras led­nings­mål på­ver­ka­de oss. Vi job­ba­de oss lugnt och me­to­diskt in i mat­chen och det var vik­tigt att vi kvit­te­ra­de gans­ka snabbt.

LED­NING­EN KUN­DE VA­RIT stör­re om stac­kars Marcus Thor­björns­son ha­de haft li­te stör­re lyc­ka med sig. Vi an­teck­na­de fem he­ta mål­chan­ser ba­ra i förs­ta halv­lek.

– Vi lyf­te ho­nom i halv­tid. Det ha­de va­rit vär­re om han in­te ska­pa­de nå­got alls, sa Mi­chael Svensson

Lag­kam­ra­ten Ro­bin Tho­mas­son:

– Klart man tyc­ker synd om ho­nom, men det ha­de va­rit vär­re om vi tap­pat po­äng.

I bör­jan av and­ra halv­lek tap­pa­de Vin­berg li­te av sitt fi­na spel när Gif änd­ra­de upp­ställ­ning och kom fram li­te mer of­fen­sivt. Mag­nus Ber­tils­son ha­de en nick pre­cis ut­an­för.

– De fick li­te svå­ra­re när vi änd­ra­de till 4-3-3 men så gick de­ras förs­ta skott in suc­ka­de Hal­da Ka­bil.

MARCUS THOR­BJÖRNS­SON vän­de fint om i straff­om­rå­det och hans skott halvräd­da­des av Se­basti­an Ek­holm. Re­tu­ren kun­de Simon An­ders­son sät­ta i öp­pet mål.

– Jag tyc­ker att vi blir bätt­re och bätt­re of­fen­sivt, me­na­de Mi­chael Svensson.

Hal­da Ka­bil fick und­va­ra av­stäng­da Ar­bi­os Mzi och Pi­er­re Till­man och Gif har ock­så vik­ti­ga spe­la­re på ska­de­lis­tan.

– Jag är nöjd med 15 po­äng på vår­sä­song­en. Vi har in­te möj­lig­het att för­stär­ka och kom­mer att käm­pa på.

STEN­HÅRT. Det var Ar­ben Aj­da­re­vics väns­ter­skott som be­tyd­de 1–1.

Bild: FALKENBERGSBILD.SE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.