Var­bergs lands­bygds­stra­te­gi läm­nar hyl­lan

LANDSBYGD. En ny stra­te­gi med tyd­lig adres­se­ring ökar för­ut­sätt­ning­en att gö­ra skill­nad för Var­bergs landsbygd.

Hallands Nyheter - - Ledare - Dag Gustavs­son 010 471 53 70 • dag.gustavs­son@hn.se

LEDARE 28/6. Att ing­et gö­ra är då­ligt. Att an­ta en stra­te­gi och lå­ta den bli hyll­vär­ma­re är minst li­ka då­ligt.

Tyd­li­gen är det det­ta som har skett med Var­bergs kom­muns ut­veck­lings­stra­te­gi för lands­byg­den som gäl­ler för åren 2011 till 2020. Kom­mun­full­mäk­ti­ge an­tog den, men mis­sa­de en väl­digt vik­tig och av­gö­ran­de de­talj: ing­en ut­sågs att bä­ra an­svar för för­verk­li­gan­det av in­ne­hål­let.

DENNA HANTERING AV stra­te­gi­er och and­ra do­ku­ment som in­ne­hål­ler mål­for­mu­le­ring­ar och po­li­cys är ty­värr in­te helt ovan­lig och gäl­ler in­te en­bart i Var­bergs kom­mun. Men även om de lig­ger där på hyl­lan och in­te gör nå­got vä­sen av sig är de säl­lan helt bort­glöm­da. Vetska­pen om att do­ku­men­tet finns gör sig istäl­let på­mint ge­nom ir­ri­ta­tion hos de män­ni­skor och verk­sam­he­ter som de be­rör. Besvi­ket und­rar de vad som hän­der med mål­sätt­ning­ar­na som finns i do­ku­men­tet. In­tern finns det sä­kert ock­så tjäns­te­män som fun­de­rar på nyt­tan med allt jobb de lagt ner på nå­got som vi­sa­de sig läg­gas på hyl­lan så fort det an­ta­gits och klub­bats ige­nom.

Men nu ver­kar det gläd­jan­de nog va­ra skärp­ning på gång i Var­bergs kom­mun. Hyll­vär­ma­ren från 2011 an­ses re­dan va­ra in­ak­tu­ell och det ska där­för tas fram en ny lands­bygds­stra­te­gi. Skill­na­den denna gång är att man re­dan be­stämt sig för det som mot­ver­kar ris­ker­na för att den fram­tag­na skrif­ten ska ham­na på hyl­lan – man kom­mer adres­se­ra an­sva­ret för ge­nom­fö­ran­det.

FÖR ATT VA­RA tyd­lig är det in­te så att ing­et av det som finns med i den äld­re stra­te­gin har ge­nom­förts, men lik­väl allt för li­te och kri­ti­ken har va­rit stark.

Att det nu finns för­ut­sätt­ning­ar för att mer ska kun­na hän­da är det fak­tum att Var­berg se­dan en tid till­ba­ka är en kom­mun som är klok nog att ha en lands­bygds­sam­ord­na­re. För­u­tom den ar­betsin­sats denna per­son kan gö­ra finns det en stark sym­bo­lisk ladd­ning i tjäns­ten i sig. På det­ta sätt vi­sar kom­mu­nen att man har am­bi­tio­ner även för det som lig­ger ut­an­för stads­kär­nan; vill man hål­la ihop och rik­ta kom­mu­nin­vå­nar­nas vil­ja och ener­gi fram­åt gäl­ler det att kom­ma bort från upp­le­vel­sen av stad mot land.

be­slu­tar ta fram en ny lands­bygds­stra­te­gi tre år in­nan den gam­la lö­per ut är of­fen­sivt, men då gäl­ler det ock­så att le­ve­re­ra denna gång. För blir upp­le­vel­sen att det än­nu gång rin­ner ut i san­den kom­mer sve­ket kän­nas än­nu stör­re.

För­ut­sätt­ning­ar­na för att så in­te ska bli fal­let ser i nu­lä­get dock än­då lo­van­de ut. Lands­bygds­sam­ord­na­rens roll är näm­li­gen att bit för bit för­se oli­ka för­valt­ning­ar med det ar­be­te som en­ligt stra­te­gin ska upp­nås. För att det se­dan in­te ska ham­na i glöms­ka kom­mer sam­ord­na­ren gö­ra upp­följ­ning­ar.

Upp­läg­get ser helt en­kelt bra ut för att kom­mu­nen ska slip­pa yt­ter­li­ga­re en hyll­vär­ma­re. Istäl­let ökar chan­sen för att det ska blå­sa var­ma­re vin­dar på lands­bygds­ut­veck­ling­en.

På det­ta sätt vi­sar kom­mu­nen att man har am­bi­tio­ner även för det som lig­ger ut­an­för stads­kär­nan.

Bild: FREDRIK SANDBERG/TT

ARKIVERING. En del stra­te­gi­er och hand­lings­pla­ner ver­kar ham­na i ar­ki­vet re­dan från dag ett.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.