PRESS­KLIPP

Hallands Nyheter - - Le­da­re -

* Sve­ri­ge har valt en sä­ker­hets­po­li­tisk väg där den na­tio­nel­la för­svars­in­du­strin är en vik­tig grundsten för lan­dets för­svars­för­må­ga. Det för­ut­sät­ter ock­så att va­pen­till­ver­kar­na kan säl­ja si­na pro­duk­ter till and­ra än svens­ka för­svars­mak­ten, lik­som att det finns ett stra­te­giskt sam­ar­be­te mel­lan Sve­ri­ge och ut­val­da län­der.

Syd­svens­ka Dag­bla­det (ob lib)

* Det är dessvär­re ock­så tro­ligt att svens­ka för­svars­in­du­stri­bo­lag allt mer säl­lan kom­mer att upp­vak­tas av in­ter­na­tio­nel­la mot­par­ter om det vi­sar sig att lag­stift­ning­en sät­ter käp­par i hju­let för fi­nan­sie­ring­en av ge­men­sam­ma pro­jekt. Det vo­re il­la.

Da­gens In­du­stri (opol)

* Ef­tersom svensk sä­ker­hets­po­li­tik byg­ger på (en vis­ser­li­gen ihå­lig) mi­li­tär al­li­ans­fri­het är det ex­tra vik­tigt att vill­ko­ren för vår in­hems­ka va­pen­in­du­stri är gynn­sam­ma. Om vi över­hu­vud­ta­get ska ha möj­lig­het att för­sva­ra oss själ­va vid en kon­flikt för­ut­sät­ter det där­med att svensk för­svars­in­du­stri tillåts ex­por­te­ra till and­ra län­der.

Got­lands Al­le­han­da (ob M)

* Nå­got så­dant total­för­bud finns det in­te i den nya över­ens­kom­mel­sen, men där­e­mot skärp­ning­ar. Frå­gan är om det är till­räck­ligt för va­pen­ex­portak­ti­vis­ter­na in­om Mil­jö­par­ti­et. Norr­tel­je Tid­ning (C)

* Tvärtom ska svens­ka re­ge­ring­ar fram­ö­ver fort­satt kunna god­kän­na ex­port­af­fä­rer av för­svars- el­ler sä­ker­hets­po­li­tis­ka skäl, även om de­mo­kra­tikri­te­ri­et bor­de ha in­ne­bu­rit ett klart nej.

Läns­tid­ning­en Sö­der­täl­je (C)

Du kla­ra­de det. Du be­hö­ver in­te va­ra stark läng­re.

Bild: JESSICA GOW/TT

Jour­na­lis­ten Martin Schib­bye med egen er­fa­ren­het av att sit­ta i fång­en­skap ger råd till den nyss fri­släpp­te Johan Gustafs­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.