Bur­kar­na slängs i det som ska bli kor­nas mat

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - FRÅN HN:S FACEBOOK

på ”Kor­na äter in­te bur­kar i ha­gen” (21/6).

DJUR. Jag tror nog att Pe­ter kalm­ström har miss­för­stått LRF:S bud­skap en aning. Det hand­lar in­te om att kor­na ”be­tar” alu­mi­ni­um­bur­kar på be­tet ut­an det hand­lar om att bur­kar­na folk släng­er längs vägar­na ham­nar i väx­an­de grö­da. De bur­kar det hand­lar om har ham­nat i väx­an­de vall det vill sä­ga det som ska bli en­si­lage el­ler hö som kor­na ska äta un­der vin­tern, då det in­te finns nå­got ät­bart ut­om­hus på grund av snö och ky­la.

Vad skul­le kor­na an­nars le­va av om de skul­le för­pas­sas till att kla­ra sig själ­va ute vin­ter­halv­å­ret?

Även de kor som går ute un­der vin­ter­halv­å­ret fodras ju själv­klart med hö och en­si­lage, så att det­ta pro­ble­met skul­le upp­stå ba­ra för dju­ren står på stall och är ”fång­na” är ju helt fel.

Pro­ble­met är att des­sa bur­kar ham­nar i slåt­ter­ma­ski­nen (där man in­te ser dem) och skärs sön­der i små­bi­tar av kni­var­na och för­de­las ut i grä­set och på det vi­set får man in det i fod­ret.

Sam­ma sak när du rull­lar ut en­si­la­get, du ser in­te bi­tar­na då de lig­ger in­bäd­da­de i grä­set. Det värs­ta är att kon in­te hel­ler ser ut­an hon är glupsk och äter fort och på det vi­set får hon i sig des­sa vas­sa bi­tar ner i ma­gen. Det kan ta en dag el­ler läng­re, men till slut kan det bli så olyck­ligt så nå­gon av ma­gar­na skärs sön­der av des­sa bur­kar.

5 200 kor var­je år en­ligt LRF:S be­räk­ning, får upp­le­va det­ta smärt­sam­ma ut­drag­na li­dan­de tack va­re män­ni­skors an­ting­en dum­het el­ler lat­het som det hand­lar om när man ba­ra öpp­nar ru­tan och släng­er ut sin burkläsk när den är tom istäl­let för att ta med den hem och läm­na till­ba­ka den näs­ta gång man hand­lar och kan pan­ta den.

Sen kan man stäl­la sig frå­gan vil­ken död som är ”bäst”, des­sa hems­ka smär­tor när ma­gen skärs upp el­ler ett skott i pan­nan på slak­te­ri­et un­der upp­sikt av be­sikt­nings­ve­te­ri­när?

Jag skul­le även gär­na vil­ja ha be­lägg för att des­sa 400000 djur som du sä­ger li­der i skräck och plå­gor un­der slak­ten på vå­ra svens­ka slak­te­ri­er?

Kerstin Her­berts­son

Om ari­keln ”Där­för ho­tar Gekås stäm­ma nya ho­tel­let”:

Mo­ni­ka Lund­berg: Pla­gi­at verk­li­gen. In­te just. Pon­tus Koch: Snac­ka om att vil­ja åka snål­skjuts på Gekås fram­gång. Pe­ter Olaus­son: Ja, men vart ska grän­sen gå för vad som är ok? Om han tar bort den blåa fär­gen, är det ok då? Ba­ra gul text? Gekås kan väl in­te ha pa­tent på gul och blå färg. Visst ri­der han på Gekås fram­gång. So what?? Tror Gekås över­le­ver än­då. Man kan in­te för­bju­da nam­net Ul­la, man kan in­te för­bju­da nam­net att in­ne­hål­la gul och blå färg. För­står bå­da par­ter...

BILD: MATILDA CARLSTRÖM/ OLA FOLKESSON/ARKIV

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.