Ett bra knep mot neskräp­ning

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VAR­BERG. Fle­ra in­sän­da­re har kla­gat på ned­skräp­ning­en på of­fent­li­ga plat­ser i Var­berg. Det har kla­gats på att kom­mu­nen in­te gör till­räck­ligt för att hål­la rent.

ETT SÄTT SOM vi­sat sig va­ra myc­ket ef­fek­tivt kan jag re­la­te­ra till vad av­ser Bre­a­reds cent­rum. För ett par år se­dan tyck­te jag att det såg för be­dröv­ligt ut i grön­om­rå­den, plan­te­ring­ar och ut­med gång- och cy­kel­vä­gar. Jag be­räk­na­de att det skul­le räc­ka med en sopp­å­se för att ploc­ka upp. Nej, men så gott som två ful­la på­sar blev det. När grov­plock­ning­en var gjord räck­te det se­dan med en van­lig plast­kas­se per vec­ka. Ef­ter en tid be­höv­des det en plats­kas­se varan­nan vec­ka. Idag får man le­ta ef­ter det som in­te hör na­tu­ren till. Hund­på­sar an­vänds i myc­ket stör­re om­fatt­ning.

Lig­ger det myc­ket skräp i na­tu­ren tycks folk tro att det gör ing­et om jag släng­er li­te till. Är det rent och stä­dat ver­kar det som om man re­spek­te­rar det­ta och lå­ter bli att slänga sitt skräp och tar upp vad hun­den läm­nat ef­ter sig. Om fle­ra anam­mar att hjäl­pa till att hål­la sitt när­om­rå­de rent från det som in­te skall fin­nas där får vi snart ett myc­ket re­na­re och triv­sam­ma­re Var­berg. Ta med en plat­spå­se och ploc­ka upp un­der din pro­me­nad och du skall snart fin­na att det ger re­sul­tat.

SKYLL IN­TE PÅ att kom­mu­nen in­te skö­ter si­na ålig­gan­den, för vem är då kom­mu­nen? Jo,det är vi al­la som bor i Var­berg och vi bör hjäl­pas åt.

F.d. Zig­ges hus­se.

Bild: ANNIKA KARLBOM/ARKIV

RENT. Stä­da­de ytor hind­rar ned­skräp­ning, så fun­ge­ra­de det i al­la fall i Bre­a­reds cent­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.