Fo­ku­se­ra på kva­li­tet istäl­let för vins­ter

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

till Hans Hoff (S) (19/6).

VÄLFÄRD. Det är trå­kigt och över­ras­kan­de att en so­ci­al­de­mo­kra­tisk riks­dags­le­da­mot byg­ger sitt ställ­nings­ta­gan­de på en myt.

In­kon­ti­nens­skydd (blö­jor en­ligt Hoff) vägs för att om­sorgs­ta­ga­ren ska få ett kor­rekt ut­pro­vat skydd som är la­gom stort och la­gom tjockt. Det­ta görs, på re­kom­men­da­tion från So­ci­al­sty­rel­sen, i bå­de pri­va­ta och of­fent­ligt driv­na äldre­bo­en­den. Syf­tet är bland an­nat att den äld­re ska få so­va på nat­ten och slip­pa ir­ri­te­rad hud i onö­dan. Att det skul­le gö­ras för att om­sorgs­fö­re­ta­gen ska tjä­na peng­ar är en myt.

DÅ HANS HOFF in­te har be­mö­dat sig att ta re­da på fak­ta om en så grund­läg­gan­de sak in­om äldre­omsor­gen så ifrå­ga­sät­ter vi ock­så att han har nå­gon dju­pa­re in­sikt i ef­fek­ter­na av Ree­pa­lu­ut­red­ning­ens vinst­tak. Vi vill gär­na upp­ly­sa om att en fjär­de­del av al­la väl­färds­fö­re­tag ris­ke­rar ome­del­bar stäng­ning om för­sla­get blir verk­lig­het. Vins­ter be­hövs för att kun­na byg­ga upp en buf­fert och kun­na in­ve­ste­ra i kva­li­tets­för­bätt­ring­ar. Vinst­tak ska­par där­för otrygg­het för ele­ver, för­sko­le­barn, pa­ti­en­ter, äld­re och med­ar­be­ta­re in­om väl­fär­den.

CENTERPARTIET VILL fo­ku­se­ra på kva­li­tet istäl­let för vins­ter. Den som in­te kan le­ve­re­ra vård, om­sorg el­ler sko­la med kva­li­tet har in­te i väl­fär­den att gö­ra. Det gäl­ler al­la ak­tö­rer.

Väl­fär­den be­hö­ver ett po­li­tiskt le­dar­skap som stäl­ler höga krav på kva­li­tet och föl­jer upp med skarp till­syn. Att be­slu­ten byg­ger på fak­ta och in­te på my­ter är för oss en själv­klar­het.

Ste­fan Bengts­son (C)

re­gi­onråd Hal­land Ma­ri-lou­i­se Wer­ners­son (C)

par­ti­sty­rel­sen och VU

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.